Technický list Xylamon proti červotočům

1.    NÁZEV VÝROBKU XYLADECOR XYLAMON PROSTŘDEK K HUBENÍ ČERVOTOČŮ

2.    POPIS VÝROBKU
Bezbarvý prostředek na ochranu dřeva na bázi rozpouštědel, k hubení dřevokazného hmyzu, následně působící jako preventivní prostředek proti napadení hmyzem.

3.    OBLAST POUŽITÍ
Drobné napadení: Průlezové otvory hmyzu 2x až 3x vyplnit pomocí plastové trubičky konvičky a poté otvory uzavřít voskem.
Plošné napadení: Napadené části několikrát sytě natřete štětcem.  Ošetření provádějte ve volném prostoru, nenechte odvětrávat v obytných prostorách. Velkoplošné napadení v konstrukční oblasti je účelnější nechat likvidovat odbornou firmou.
Produkt XYLAMON smrt červotočům je dodáván ve stavu připraveném k použití a nesmí být ředěn.

4.    ODSTÍNY
Bezbarvý.

5.    SLOŽENÍ
Flufenoxuron  0,02 hmot. procenta.
Rozpouštědlo:            Petrolbenzín s malým obsahem aromátů.
Hustota / 20 °C:                     Cca 0,83 g/cm³.
Viskozita EK 535 / 20 °C:          Cca 22 sec.
Bod vzplanutí:                     Cca 55 °C.

6.    VLASTNOSTI
Materiál obsahuje biocidní účinné látky k ochraně dřeva před napadením hmyzem.
Při natírání nekropit zeleň. Včelíny, sauny a dřevo ve sklenících neošetřovat těmito prostředky.
Proniká hluboko do ošetřovaného dřeva. Spolehlivě likviduje napadení dřeva škůdcem.
Testovaný prostředek na ochranu dřeva s ochrannými účinky podle rakouské normy ÖNORM B 3802, díl 2:
Ib =         účinný k hubení hmyzu
Iv =         preventivně působící proti napadení hmyzem
W=         odolný vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti, vhodný pro aplikaci na dřevo
               v exteriéru.


7.    POUŽITÍ
Velkoplošné napadení v konstrukční oblasti.
Plošné napadení.
Drobné napadení.

8.    ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
S =         nanášení štětcem
K =         krátké máčení, polévání
T =         máčení (doba máčení 20 minut až  několik hodin)
Im =         metoda aplikace pomocí vrtaných otvorů
Sp =         stříkání, rozprašování jen příslušnými průmyslovými závody a za dodržování
                zvláštních bezpečnostních předpisů

9.    DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY
Vždy podle intenzity napadení a nasákavosti dřeva; 250 g/m2 plochy dřeva pro hubení, preventivně při plošném ošetření. Při nanášení natíráním stačí l litr na cca  4 m².

10.    VYDATNOST
Cca 12 m² z litru.

11.    BALENÍ
0,75 l

12.    DOBA SCHNUTÍ
Povrchové zaschnutí po cca 24 hodinách. Nátěry lazurou nejdříve po 4 týdnech.
Proschnutí: až za několik měsíců. Bez zápachu po cca 1/2 roce.

13.    ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Lakovým benzínem nebo terpentýnovou náhražkou.

14.    SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Skladujte v suchu. V uzavřených originálních obalech minimálně 10 let.

15.    OMEZENÍ POUŽITÍ
Používat písek nebo práškový hasicí přístroj.
Nepoužívat vodu. Při rozlití posbírat pomocí materiálů sajících tekutiny, např. písek, piliny atd.
Nesmí se dostat do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdný obal, případně se zbytky materiálu, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Zamezte úniku produktu do životního prostředí.
Nesmí přijít do kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy. Nenalévat do potravinářských nádob.  Udržovat z dosahu dětí. Produkt je zápalný – nepracovat v blízkosti otevřeného ohně.


Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.