Technický list Xyladecor Classic

1.    NÁZEV VÝROBKU XYLADECOR  CLASSIC

2.    POPIS VÝROBKU
Barevná lazura na ochranu dřeva na bázi rozpouštědel s ochranou proti zamodrání dřeva, povětrnosti a UV záření.

3.    OBLAST POUŽITÍ
Dřevo umístěné venku, např. ploty, převislé střechy, obložení fasád, dřevěné domky, balkóny, pergoly. V obytných místnostech nepoužívejte velkoplošně. Xyladecor neobsahuje účinné látky k ochraně materiálu při stálém kontaktu se zemí nebo s vodou.

4.    ODSTÍNY
13 barevných odstínů.
Bezbarvý nátěr na dřevo umístěné venku používat pouze v kombinaci s dalšími nátěry. Barevné odstíny se mohou navzájem míchat. Je nutné vždy provádět zkušební nátěr.

5.    SLOŽENÍ
Obsažené účinné látky:             Dichlofluanid 0,55% hmotnosti.

6.    VLASTNOSTI
Hustota / 20 °C:                          cca 0,80 – 0,935 g/cm3.
Viskozita AK 3 / 20 °C:              řídká kapalina
Bod vzplanutí:                 >61 °C.


7.    PŘÍPRAVA POVRCHU
Plochy vystavené povětrnostním vlivům natřít 2 - 3 x výrobkem Xyladecor Classic. Okna a vnější dveře – jako základní nátěr 1x Xyladecor Classic a poté 2 x Xyladecor Oversol silnovrstvou lazurou.

8.    ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
Štětcem nebo lakýrnickým válečkem.
Obsah obalu dobře protřepejte nebo promíchejte. Neřeďte. Nanášejte měkkým plochým štětcem ve směru let dřeva. Po vyschnutí (přibližně za 12 hodin) naneste druhou vrstvu.
Stejnoměrný vzhled povrchu se dá  zlepšit roztíráním vymačkaným štětcem v době přibližně 10 až 20 minut po nanesení lazury ve směru kresby dřeva.

Obsah vlhkosti před natíráním: měkké dřevo až max. 20 %
                tvrdé dřevo až max. 20 %
                (u oken ne více než 15 %)

Barevné přísady mohou být vymyty deštěm a udělat skvrny na světlejší podložní omítce nebo zdivu. Předejdete tomu utěsněním řezných ploch na konci dřeva alespoň 3 vrstvami přípravku Xyladecor Classic odpovídajícího odstínu navíc, nebo 1 – 2 x silnorstvou lazurou Xyladecor.
Toto platí zejména pro sekvoj, jalovec, afzelii a dub. Jakmile je nátěr suchý již není možné, aby došlo k jeho odbarvení působením deště.
Zašedlé povrchy dřeva a povrchy s výraznou přírodní barvou mohou ovlivnit odstín nátěru, zejména pokud jsou použity světlejší odstíny. V takových případech se doporučuje použít tmavší odstíny. Pro kontrolu výsledného barevného odstínu, proveďte zkušební nátěr.

9.    VYDATNOST
1 litr stačí při dvou nátěrech na cca 6 m2. 

10.    BALENÍ
0,75 litru, 2,5 litru, 5 litrů

11.    DOBA SCHNUTÍ
Další nátěr možný po cca 12 hodinách.
Proschnutí po cca 24 hodinách (záleží na teplotě a povětrnostních podmínkách). Povrch je suchý na dotek po cca 6 hodinách. Umělohmotné a asfaltové stavební materiály mohou přijít
do přímého kontaktu se dřevem teprve po úplném proschnutí.

12.    ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Používat vhodné ochranné rukavice a oděv.
Po práci si pečlivě omyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Opatrně při otevřených ranách. Potřísněný oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Při kontaktu s kůží okamžitě omýt větším množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při nadýchání par a nevolnosti dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

13.    SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Skladovat v suchu.
V uzavřeném originálním obalu použitelné minimálně 10 let.
Datum plnění viz. nálepka.


Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.