Technický list Xyladecor vodou ředitelný podlahový lak

 

TECHNICKÝ LIST
 

XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK VODOU ŘEDITELNÝ
 

1. POPIS VÝROBKU
Xyladecor Podlahový lak vodou ředitelný je bezbarvý lak na vodní bázi pro použití v interiéru na nejrůznější dřevěné povrchy jako jsou parkety, obložení, dveře, zábradlí a jiné. Tvoří hedvábně polomatný nebo lesklý povrch odolný na otěr. Nemění barvu dřeva, proto nevyžaduje předchozí použití speciálního podkladového laku. V nádobě vypadá lak bíle, ale mléčné zbarvení zmizí, jakmile lak vyschne. Nedoporučujeme používat lak na vysoce zatěžované povrchy jako taneční parkety nebo tělocvičny. Nepoužívejte na vytápěné povrchy nebo na povrchy napuštěné olejem či voskem.
2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU
Při suchém broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
3. NÁVOD NA POUŽITÍ
Povrchy určené k lakování musí být čisté, suché, odmaštěné a obroušené. Odstraňte veškeré zbytky původní barvy, odlupující se lak nebo zbytky mořidel. Poškozený povrch vyplňte tmelem na dřevo a přebruste. Výrobek je připraven přímo k použití. Před aplikací důkladně promíchejte. Na lakování používejte štětec s měkkou přírodní štětinou nebo velurový lakýrnický váleček. Jako základní nátěr na nové povrchy naneste jednu vrstvu podlahového laku zředěného 10 % vody. Poté naneste 2 - 3 tenké vrstvy neředěného laku (vždy nejdříve po 2 hodinách). Podle kvality podkladu je možné přebroušení jednotlivých vrstev jemně zrnitým brusným papírem. Nepoužívejte lak při teplotě vzduchu nižší než 5 °C a za vysoké vlhkosti. Úplnou odolnost má povrch po 2 - 3 dnech.
4. DOBA SCHNUTÍ
Nátěr je suchý na dotyk po 2 hodinách. Následný nátěr možný po 2 hodinách (20 °C/50 % relativní vlhkosti vzduchu). Nízká teplota a vysoká vlhkost může výrazně ovlivnit schnutí. Proschlý po 4 hodinách.
5. BALENÍ
0,75 l, 2,5 a 5l
6. TEORETICKÁ VYDATNOST
10 -12 m2/l
7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Vodou, případně vodou s mýdlem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce laku.
8. SKLADOVÁNÍ
Skladujte v suchu v uzavřeném originálním obalu při teplotě + 5 až + 30 °C. Chraňte před mrazem. Číslo šarže a datum výroby jsou vytištěny na obalu. Spotřebujte do 4 let od data výroby.
9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC
UPOZORNĚNÍ
Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s odpady.
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Hustota: 1,025 g/cm3,
obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,07 kg/kg,
obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,06 kg/kg,
obsah netěkavých látek (sušiny): 35 % obj.
EU limitní hodnota VOC kat. A (e) VŘNH: 130 g/l (2010).
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 129 g/l.
 

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.