Technický list Xyladecor Krycí bílý lak

1.    NÁZEV VÝROBKU XYLADECOR BÍLÝ KRYCÍ LAK

2.    POPIS VÝROBKU
Pololesklý bílý lak na dřevo.
Kryjící hrany.
Prodyšný.

3.    OBLAST POUŽITÍ
Základní, podkladový a vrchní nátěrová barva z jedné plechovky, ideální pro nátěry oken a jejich renovaci.
Pololesklý vrchní lak vhodný zejména pro dřevo, které v důsledku konstrukčních nedostatků a silně navětraného a jemně popraskaného povrchu není vhodné pro použití nepropustného venkovního nátěru.
Lze použít i na kov a neutrální omítkové plochy v interiéru i exteriéru, vždy ale ve spojení s vhodným základovým nátěrem.

4.    ODSTÍNY
Odstín:        bílý.
Stupeň lesku:  pololesklý (konečného lesku je dosaženo po uplynutí přibl. 1 týdne).

5.    SLOŽENÍ
Pojivová báze:          tixotropní alkydové pryskyřice.
Pigmentová báze:          kysličník titaničitý  (rutil). 
Specifická hmotnost:      přibl. 1,18. 

6.    VLASTNOSTI
Rychleschnoucí paropropustný bílý lak s vysokou krycí schopností, s rozlivem beze stop po tazích štětce a vynikajícími vlastnostmi pro zpracovávání.
Žádné odtékání z trhlin a pórů, vynikající krytí na hranách, dobře se ořezává.
Elastický a odolný vůči působení povětrnostních vlivů.

STÁLOST NA SVĚTLE
Velmi dobrá.

CHEMICKÁ ODOLNOST
Odolný vůči běžným čistícím prostředkům pro domácnost, alkoholu. Krátkodobě i proti působení slabých kyselin a louhů.

TEPELNÁ ODOLNOST
Odolný vůči působení povětrnostních vlivů.
Vysoce elastický.

7.    POUŽITÍ
Nátěry oken a jejich renovace. Vrchní lak vhodný zejména pro dřevo, které v důsledku konstrukčních nedostatků a silně navětraného a jemně popraskaného povrchu není vhodné pro použití nepropustného venkovního nátěru.
Používejte jen v dobře větraných prostorách.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

8.    PŘÍPRAVA POVRCHU
Podklad musí být zbavený prachu a mastnoty, pevný, suchý a neutrální.

9.    ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
Aplikace:      natíráním, válečkováním, stříkáním
Ředidlo:     dodává se ve stavu připraveném k natírání, v případě potřeby ředitelný pomocí technického benzínu.

Spotřeba:

Natírání nastojato    Natírání naležato    Válečkování    Stříkání
            Nízkotlaké    Vysokotlaké    Airless
80-90 ml/m2    90-100 ml/m2    70-80 ml/02    90-100 ml/m2    90-100 ml/m2    100 ml/m2

Pokyny pro nanášení stříkáním:

    Nízkotlaké    Vysokotlaké    Airless
Stříkací tlak/bar      -    3,5 – 5    140 – 160
Rozměr trysky/mm    1,5 – 1,8    1,5 – 1,8    0,23 – 0,33
Úhel stříkání     -    -    25° - 65°
Křížový nátěr     1 – 1,5    1 – 1,5    1
Zředění    15% - 20%    15% - 20%    -


10.    DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY
Doporučená struktura nátěru: nanášejte 2-3 vrstvy.

Základní nátěr:    Dřevo v interiéru a exteriéru:
Xyladecor  bílý krycí lak (možnost naředění do 10%).
Kov: Základová barva na kov
Neželezné kovy/plast: Základová barva na lehké kovy
Podkladový nátěr:    Xyladecor bílý krycí lak
Vrchní nátěr:    Xyladecor bílý krycí lak


11.    VYDATNOST
Cca 10 m² z litru.

12.    BALENÍ
750 ml, 2,5 l

13.    DOBA SCHNUTÍ

Nelepivý na prach    Nelepivý na omak    Přetíratelný    Přestříkatelný
po 2-3 hod.    po 4-5 hod.    po 5-6 hod.    po 5-6 hod.

14.    ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Ihned po použití technickým benzínem.

15.    SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Skladujte v těsně uzavřených originálních obalových nádobách.

16.    OMEZENÍ POUŽITÍ
Obalové nádoby uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Nevdechujte aerosoly/páry


Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.