Bezpečnostní list Xyladecor Xylamon proti červotočům

1. Identifikace látky / prípravku a spolecnosti / podniku
1.1. Obchodní název: Xyladecor Xylamon – prostredek k hubení cervotocu
Císlo CAS: nemá (prípravek)
Císlo ES(EINECS): nemá ( prípravek)
Další názvy prípravku: Xylamon – smrt cervotocu, Xylamon Holzwurmtod
Charakteristika použití prípravku: úcinný prostredek k ochrane dreva proti cervotocum
1.2. Identifikace spolecnosti nebo podniku:
1.2.1.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh ve Spolecenství:
Jméno nebo obchodní jméno: ICI Paints Deco GmbH,Postfach 100205, D-40702 Hilden,, Tel.:
00492 103 205 800
Odborne zpusobilá osoba:
paints_deco_de@ici.com
1.2.2.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh v CR:
Jméno nebo obchodní jméno:
ICI PAINTS CZ, s.r.o. , Matechova 3, 140 00 Praha 4, telefon: 241 440 385, ICO 63073056
email: cz_info@ici.com
1.3. Telefonní císlo pro naléhavé situace: Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2;
telefon (24 hodin/ den) : +420 224 919 293; +420 224 915 402
2. Identifikace nebezpecnosti
2.1. Klasifikace prípravku:
Zdraví škodlivý. Nebezpecný pro životní prostredí. Toxický pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé
nepríznivé úcinky ve vodním prostredí. Zdraví škodlivý: pri požití muže vyvolat poškození plic .
Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže.
2.2 Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na zdraví cloveka a životní prostredí pri používání prípravku: Podráždení
ocí a dýchacích orgánu, ospalost, v extremních prípadech ztráta vedomí.Podráždení pokožky až vyrážka. Pri
požití muže vyvolat poškození plic. Toxický pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé
úcinky ve vodním prostredí.
2.3. Další údaje: horlavá kapalina, chránit pred prímým ohnem.
3. Složení / informace o složkách
Obsažené látky
Císlo CAS Císlo
ES(EINECS)
Obsah % Výstražný
symbol
R-vety
*Nízkovr.hydr.benzin
*Destiláty(ropné),
hydrogenované, lehké
Flufenoxuron
(2-methoxymethyethoxy)-
propanol (smes isomeru)
64742-48-9
64742-47-8
101463-69-8
34590-94-8
265-150-3
265-149-8
417-680-3
252-104-2
< 70 %
< 35 %
0,02 %
< 2 %
Xn
Xn
N
R 10-65-66
R10- 65-66
R50/53-57
* Obsahuje méne než 0,1% hmot. benzenu (ES 200-753-7)
4. Pokyny pro první pomoc
4.1. Všeobecné pokyny: Vždy pri pochybnostech a pokud pretrvávají príznaky vyhledejte lékarskou pomoc
4.2. Pri nadýchání: Dopravte postiženého na cerstvý vzduch a udržujte ho v klidu a v teple.Má li
nepravidelné dýchání ci zástavu dechu, zavedte umelé dýchání.Nepodávejte nic ústy.Pri bezvedomí
uvedte postiženého do stabilizované polohy. Privolejte pomoc lékare
4.3. Pri styku s kuží: Ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
4.4. Pri zasažení ocí: Pri otevreném vícku vyplachujte vodou dostatecne dlouhou dobu (minimálne 15 min.)
4.5. Pri požití: V žádném prípade nevyvolávejte zvracení, ihned privolejte lékarskou pomoc
4.6. Další údaje:
Xyladecor Xylamon- prostredek k hubení cervotocu 1.12.2008 2/4
5. Opatrení pro hašení požáru
5.1 Vhodná hasiva: pena odolná alkoholu, práškové hasící prostredky, CO2
5.2. Nevhodná hasiva: prímý proud vody.
5.3. Zvláštní ochranné prostredky pro hasice: izolacní dýchací prístroj
5.4. Další údaje:Uzavrené nádoby vystavené žáru treba chladit vodou. Nepripustte, aby odtok z hašení vnikl
do kanalizace.
6. Opatrení v prípade náhodného úniku
6.1. Bezpecnostní opatrení pro ochranu osob: Zajistete dostatecné vetrání. Odstrante zdroje zapálení a
vyvetrejte prostor.Nevdechujte páry.
6.2.Bezpecnostní opatrení pro ochranu životního prostredí: V žádném prípade nesmí vniknout do kanalizace,
pudy nebo povrchových vod.
6.3 Doporucené metody cištení a zneškodnení: Zachycujte pomocí nasákavého materiálu jako je písek, piliny
atd. a sbírejte do vhodných uzavíratelných nádob.
7. Zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení: Zamezte prístupu s otevrenými zdroji ohne. Zamezte kontaktu s ocima a
pokožkou. Prechovávejte jen v puvodních nádobách. Na pracovišti zajistete dobré vetrání a o odsávání.
7.2. Pokyny pro skladování: Skladujte jen v dobre uzavrených originálních obalových nádobách, v chladu a
suchu. Chránit pred horkem a prímým slunecním svetlem.
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostredky
8.1. Technická opatrení: Dostatecné vetrání
8.2. Kontrolní parametry (podle NV c. 361/2007 Sb.): PEL/NPK-P (v mg/m3): nízkovroucí hydrog.benzin,
destiláty(ropné), hydrogenované, lehké (benziny technické 400/1000) , (2-methoxymethylethoxy)-propanol –
(smes izomeru) – 270/550 D* (pri expozici se významne uplatnuje pronikání látky kuží)
neuvedeno
8.3. Osobní ochranné pomucky:
Ochrana dýchacích orgánu: V prípade nedostatecného vetrání použijte odsávání nebo vhodné zarízení na
ochranu dýchacích orgánu .
Ochrana rukou: Rukavice gumové nebo z PVC
Ochrana ocí: V prípade nebezpecí rozstríknutí používejte vhodné ochranné brýle.
Ochrana kuže: Používejte vhodný pracovní odev.
8.4. Další údaje:
Ochrana ovzduší: Postupovat v souladu se zákonem c.86/2002 Sb. a jeho provádecími predpisy. Množství
tekavých látek viz bod 15.
Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony c.254/2001 Sb., zák.c.185/201 Sb. a jejich provádecími
predpisy. Kategorie odpadu viz bod 13
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Barva: bezbarvý Tlak par pri 20°C ca. 3.0 mbar
Skupenství (200C): Kapalina Hustota: ca. 0,85g/cm3
Zápach: po petroleji pH-hodnota: Odpadá
Rozsah teplot tání: odpadá Rozpustnost: mísitelný s organickými
rozpouštedly,
ve vode nerozpustný
Oblast teploty varu: Od 160 ° C Meze výbušnosti: Dolní: 0,6 %
Horní: 6,5 %
Viskozita:
(kinematická 200C)
< 30 sec (EN 535)
Bod vzplanutí: nad 61 ° C Náchylnost k samovznícení: 220 ° C
Xyladecor Xylamon- prostredek k hubení cervotocu 1.12.2008 3/4
10. Stálost a reaktivita
Podmínky za nichž je výrobek stabilní: Za normálních podmínek je chemicky stabilní.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Extremní teploty.
Látky a materiály s nimiž výrobek nesmí prijít do styku: oxidacní cinidla
Nebezpecné rozkladné produkty: nebezpecí vzniku CO,CO2, koure oxidu dusíku.
11. Toxikologické informace
Xyladecor Xylamon prostredek k hubení cervotocu je zdraví škodlivý pri požití a dráždivý. Stykem
s pokožkou je možné znecitlivení. Jinak nejsou k dispozici žádné podrobnejší údaje .
12. Ekologické informace
Pri skladování a zpracovávání dodržujte zákonná ustanovení o zachovávání cistoty spodních a povrchových
vod jakož i vzduchu. Zbytky nesmejí v žádném prípade prijít do verejné kanalizacní síte nebo spodních vod
ani v malém množství. Škodlivý pro ryby.Pri znecištení pudy ohrožuje pitnou vodu. O prípravku jako
takovém nejsou k dispozici žádné jiné specifické informace.
13. Pokyny pro odstranování
Zpusoby zneškodnování prípravku: Nesmí být likvidován spolecne s domovním odpadem. Nesmí vniknout
do kanalizace. Likvidujte dle príslušných predpisu jako nebezpecný odpad. Obaly se zbytky výrobku
odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k
nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 08 01 11. Kategorie odpadu: N
Zpusoby zneškodnování kontaminovaného obalu: Ani prázdný obal nevhazujte do ohne – nebezpecí
výbuchu. Prázdný obal odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte
osobe oprávnené k nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 15 01 10. Kategorie odpadu: N
Další údaje: Hodnocení dle zákona o odpadech c. 185/2001 a souvisejících predpisu
14. Informace pro prepravu
ADR/RID: nevztahuje se
15. Informace o predpisech
Informace týkající se ochrany zdraví, bezpecnosti a životního prostredí:
R51/53 Toxický pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním
prostredí
R65 Zdraví škodlivý: pri požití muže vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Názvem uvedená látka: nízkovroucí hydrogenovaný benzin, destiláty(ropné), hydrogenované, lehké
a flufenoxuron
Úcinné biocidní složky: flufenoxuron 0,2g/kg
S2 Uchovávejte mimo dosah detí
S13 Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv
S23 Nevdechujte páry
S24/25 Zamezte styku s kuží a ocima.
S26 Pri zasažení ocí okamžite dukladne vypláchnete vodou a vyhledejte lékarskou pomoc
S28 Pri styku s kuží okamžite omyjte velkým množstvím vody
Xyladecor Xylamon- prostredek k hubení cervotocu 1.12.2008 4/4
S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodnete tento materiál a jeho obal ve sberné míste pro zvláštní
nebo nebezpecné odpady
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblicejový štít.
S51 Používejte pouze v dobre vetraných prostorách
S61 Zabrante uvolnení do životního prostredí. Viz speciální pokyny nebo bezpecnostní listy.
S62 Pri požití nevyvolávejte zvracení: okamžite vyhledejte lékarskou pomoc a ukažte tento obal nebo
oznacení.
Pri nadýchání par a vzniku nevolnosti zajistete prívod cerstvého vzduchu. Pri pretrvávání potíží vyhledejte
lékarskou pomoc.
Doplnující údaje podle vyhlášky MŽP c. 355/2002 Sb. (príloha c.5):
hustota: 0,85 g/cm3
sušina: 0 %objemových
obsah organických rozpouštedel: cca 0,99 kg/kg produktu
obsah celkového organického uhlíku: cca 0,84 kg/kg produktu
Tento výrobek nepodléhá žádné kategorii VOC
Použitá legislativa:
Predpisy EU
Smernice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních predpisu týkajících se
klasifikace, balení a oznacování nebezpecných látek
Narízení (ES) c. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Smernice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se osobních ochranných
prostredku
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádející seznam odpadu
Smernice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrane zdraví zamestnancu pred riziky
spojenými s chemickými ciniteli používanými pri práci
Smernice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES
Národní predpisy
Zákon c. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prípravcích a navazující provádecí predpisy
Narízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pri práci
Vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelu biologických expozicních testu, podmínky odberu biologického materiálu pro provádení
biologických expozicních testu a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli
Narízení vlády c. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky
Zákon c.185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška c.383/2001 Sb., katalog odpadu
Revize BL byla provedena za úcelem sjednocení údaju s aktuální (platnou ) legislativou.
16. Další informace
Údaje uvedené v tomto bezpecnostním listu se opírají o soucasný stav vedomostí a zkušeností z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdraví. Neznamenají záruku vlastností. Výrobek smí být použit pouze zpusobem
uvedeným v jeho technické dokumentaci. Ke zpracování byl použit BL poskytnutý výrobcem.
R vety uvedené v bodech 2 a 3 tohoto BL:
R36 Dráždí oci
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním
prostredí
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí
R53 Muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí
R65 Zdraví škodlivý: pri požití muže vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Veškerá dosavadní vydání BL pro tento prípravek pozbývají tímto vydáním platnosti