Bezpečnostní list Xyladecor vodou ředitelný podlahový lak

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Datum vytvoření: 25.7.2011
Číslo verze: 1
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Číslo výrobku
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Podlahový lak na vodní bázi. Podrobnosti o oblastech použití a o metodách aplikace najdete na štítku.
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Distributor Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adresa Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00, Praha 4
Česká republika
Telefon +420 261 399 100
IČO 60792213
Web www.akzonobel.cz
Výrobce AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o.o.
Adresa 01-531 Warszawa, ul.Wybrzeże Gdyńskie 6D.
Polsko
Telefon +48 22 32 12 020
Fax +48 22 32 12 021
Email info.akzonobel@akzonobel.com
Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list
GRACILIS s.r.o., info@gracilis.cz
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí
neuvedeno
2.2. Prvky označení
Nebezpečné látky
R-věty
S-věty
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 29 Nevylévejte do kanalizace
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Označení specifického nebezpečí
Hustota: 1,025 g/cm3, obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,07 kg/kg, obsah celkového organického uhlíku (TOC):
0,06 kg/kg, obsah netěkavých látek (sušiny): 35% obj. EU limitní hodnota VOC kat. A (e) VŘNH: 130 g/l (2010). Max.
obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 129 g/l.
Označení pro aerosolová balení
Stránka 1/8
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Datum vytvoření: 25.7.2011
Číslo verze: 1
neuvedeno
2.3. Další nebezpečnost
neuvedeno
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2. Směsi
Chemický název látky
Indexové číslo
ES (EINECS)
CAS
Registrační číslo
Klasifikace dle
67/548/EHS Klasifikace dle 1272/2008 Koncentrace %
neuvedeno
Plné znění R vět je uvedeno v bodě 16. bezpečnostního listu.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Při vdechnutí
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. V případě zástavy
dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy
na boku a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem nebo jiným vhodným
čistícím prostředkem. Nepoužívejte žádná ředidla nebo rozpouštědla. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky. Oči vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při požití
Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy
nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Při vdechnutí
neuvedeno
Při styku s kůží
Opakovaný nebo dlouhodobý přímý kontakt s kůží může způsobit dočasné podráždění, vysušení pokožky.
Při zasažení očí
neuvedeno
Při požití
Požití přípravku může způsobit nevolnost, zvracení a bolesti břicha.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
V případě že přetrvávají symptomy u postiženého, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažete personálu etiketu nebo
bezpečnostní list. Nikdy nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodná hasiva
neuvedeno
Stránka 2/8
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Datum vytvoření: 25.7.2011
Číslo verze: 1
Nevhodná hasiva
neuvedeno
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace,
povrchových a spodních vod.
5.3. Pokyny pro hasiče
neuvedeno
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Pokud se
vyskytne významné zněčištění, kontaktujte příslušné úřady a čističky odpadních vod.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte dalšímu úniku. Malá množství produktu mohou být setřena suchou látkou. Větší množství produktu pokryjte
vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály, apod.),
shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle bodu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně
platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Po odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7, 8 a 13.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné
koncentrace (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Přípravek používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným
ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní
ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při
používání nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před
zdroji zahřívání, zapálení a přímým slunečním zářením. Po použití produktu musí být obal opět těsně uzavřen, aby se
zabránilo úniku směsi. Doporučená skladovací teplota +5°C až +30°C.
7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Podlahový lak na vodní bázi.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Chemický název látky Číslo CAS
Nejvyšší přípustná koncentrace v
ovzduší [mg/m3]
PEL NPK-P
nestanoveny
8.2. Omezování expozice
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním
odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a
oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Ochrana dýchacích cest
Tam kde je to možné, melo by být této ochrany dosaženo místním odsávacím vetráním a dobrým všeobecným vetráním.
Stránka 3/8
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Datum vytvoření: 25.7.2011
Číslo verze: 1
Ochrana kůže
Vhodné ochranné rukavice (EN 374). Bežne je vhodné používat pracovní odevy z bavlny nebo syntetické bavlny. Silne
kontaminované odevy musí být odstraneny a kuže omyta mýdlem a vodou nebo schváleným cisticím prostredkem.
Ochrana očí a obličeje
Ochranné brýle proti stríkajícím kapalinám (EN 166).
Tepelné nebezpečí
neuvedeno
Omezování expozice životního prostředí
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Zamezte vniknutí produktu do kanalizace.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
Skupenství Kapalné
Barva nestanoveno
Zápach nestanoveno
Prahová hodnota zápachu nestanoveno
pH nestanoveno
Bod tání/bod tuhnutí nestanoveno
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanutí nestanoveno
Rychlost odpařování nestanoveno
Hořlavost nestanoveno
Meze hořlavosti nestanoveno
Meze výbušnosti nestanoveno
Tlak páry nestanoveno
Hustota páry nestanoveno
Relativní hustota 1.025 g/cm3 při 20 °C
Rozpustnost nestanoveno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda nestanoveno
Teplota samovznícení nestanoveno
Teplota rozkladu nestanoveno
Viskozita nestanoveno
Výbušné vlastnosti nestanoveno
Oxidační vlastnosti nestanoveno
9.2. Další informace
Obsah těkavých organických látek (VOC) 0.07 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC) 0.06 kg/kg
Obsah netěkavých látek (sušiny) 35 % obj.
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k
použití
129 g/l
Stránka 4/8
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Datum vytvoření: 25.7.2011
Číslo verze: 1
Doba průtoku <30, průměr kelímku 6mm
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za normálního způsobu použití nedochází k nebezpečné reakci s dalšími látkami.
10.2. Chemická stabilita
Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
neuvedeno
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Chraňte před zdroji vznícení, nízkými a vysokými teplotami (doporučená teplota +5°C až +30°C).
10.5. Neslučitelné materiály
neuvedeno
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např.
oxid uhelnatý, oxid uhličitý.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.
Dráždivost
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Žíravost
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizace
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita opakované dávky
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Další údaje
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Pro přípravek nejsou žádné ecotoxikologické údaje k dispozici. Nenechte produkt uniknout do kanalizace a do vodních
zdrojů.
Stránka 5/8
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Datum vytvoření: 25.7.2011
Číslo verze: 1
12.2. Perzistence a rozložitelnost
neuvedeno
12.3. Bioakumulační potenciál
neuvedeno
12.4. Mobilita v půdě
neuvedeno
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
neuvedeno
12.6. Jiné nepříznivé účinky
neuvedeno
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím
zařízení pro nebezpečné odpady. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a
předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.
Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně
nebezpečného odpadu. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce
příslušného zařazení.
Kód druhu odpadu 080112
Druh odpadu Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Podskupina odpadu Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování
barev a laků
Skupina odpadu Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových
hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a
tiskařských barev
Kód druhu odpadu pro obal 150104
Druh odpadu Kovové obaly
Podskupina odpadu Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Skupina odpadu Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály
a ochranné oděvy jinak neurčené
Další kód druhu odpadu pro obal 150102
Druh odpadu Plastové obaly
Podskupina odpadu Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Skupina odpadu Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály
a ochranné oděvy jinak neurčené
Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady (vznikajících při předpokládaném použití)
Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,v platném znění, a
podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Při rozlití a následné absorbci směsi odpad likvidujte podle kódů
odpadu 080118, 080120 a 150203.
Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 Sb.; Zákon č.
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 Sb.; Zákon č.
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění.; Vyhláška 376/2001 Sb., o
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.; Vyhláška 381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Stránka 6/8
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Datum vytvoření: 25.7.2011
Číslo verze: 1
14.1. Číslo OSN
neuvedeno
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku
neuvedeno
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
neuvedeno
14.4. Obalová skupina
neuvedeno
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
NE
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
neuvedeno
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a přepisu IBC
neuvedeno
Doplňující informace silniční přeprava ADR/RID:
Nepodléhá předpisům podle ADR
Doplňující informace námořní přeprava IMDG:
Nepodléhá předpisům podle IMDG
Doplňující informace letecká doprava ICAO/IATA-DGR:
Nepodléhá předpisům podle ICAO/IATA-DGR
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Směrnice 67/548/EHS v platném znění
a 1999/45/ES v platném znění. Zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění.
Vyhláška č. 232/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
Vyhláška č. 355/2002 Sb. o emisních limitech v platném znění. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a sklady.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí
předpisy.Zákon c. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcí předpisy.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
ODDÍL 16: Další informace
Změny v bezpečnostním listu
1. vydání
Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům
CAS Jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky
ES (EINECS) Existující látky (Evropský seznam existujících komerčních chemických látek)
Stránka 7/8
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK vodou ředitelný
Datum vytvoření: 25.7.2011
Číslo verze: 1
NPK-P Nejvyšší přípustná hodnota koncentrace v pracovním prostředí
PEL Přípustný expoziční limit
PBT Látky perzistentní, bioakumulovatelné a toxické
vPvB Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulovatelné
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále zpracován
na základě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.
Seznam R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení
použitých v bezpečnostním listu
Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanou
manipulací s přípravkem. Výrobek nesmí být k jinému účelu, než je uvedeno v bezpečnostním listu (bod 1.2.). Uživatel je
odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí. Viz Zákoník práce zákon č.
262/2006 Sb. v platném znění, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek nesmí být
bez souhlasu výrobce/dovozce používán k jinému účelu, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel je odpovědný za dodržování
všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.
Prohlášení:
Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Dodavatel není zodpovědný, za jakékoliv poškození, které může být způsobeno nesprávným použitím směsi. Jakékoliv
úpravy bezpečnostního listu bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.
Stránka 8/8