Bezpečnostní list Xyladecor Teak oil

1. Identifikace látky / prípravku a spolecnosti / podniku
1.1 Chemický název látky / obchodní název prípravku: Xyladecor Teak-Möbelöl
Císlo CAS: nemá (prípravek)
Císlo ES (EINECS): nemá (prípravek)
Další názvy látky: Xyladecor Týkový olej
Charakteristika použití prípravku: Prostredek na ochranu dreva
1.2. Identifikace spolecnosti nebo podniku:
1.2.1.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh ve Spolecenství:
Jméno nebo obchodní jméno: ICI Paints Deco GmbH,Postfach 100205, D-40702 Hilden,, Tel.:
00492 103 205 800
Odborne zpusobilá osoba:
paints_deco_de@ici.com
1.2.2.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh v CR:
Jméno nebo obchodní jméno:
ICI PAINTS CZ, s.r.o. , Matechova 3, 140 00 Praha 4, telefon: 241 440 385, ICO 63073056
email: cz_info@ici.com
1.3. Telefonní císlo pro naléhavé situace: Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2;
telefon (24 hodin/ den) : +420 224 919 293; +420 224 915 402
2. Identifikace nebezpecnosti
2.1. Klasifikace prípravku:Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže.
2.2.Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na zdraví cloveka pri používání látky / prípravku:
Opakovaný kontakt muže vést ke zdrsnení nebo popraskání kuže.
Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na životní prostredí pri používání látky / prípravku:
2.3.Možné nesprávné použití látky / prípravku:
2.4.Další údaje:
3. Složení / informace o složkách
Výrobek obsahuje tyto nebezpecné látky:
*Chemický název: nízkovroucí hydrogenovaný benzin
Obsah v (%): < 70 %
Císlo CAS: 64742-48-9
Císlo ES (EINECS): 265-150-3
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn
R-veta: 10 - 65 – 66
S-veta
*Chemický název: nízkovroucí hydrogenovaný benzin
Obsah v (%): < 5 %
Císlo CAS: 64742-82-1
Císlo ES (EINECS): 265-185-4
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn
R-veta: 10 - 65 - 66
S-veta
* obsahuje méne než 0,1% hmotn.benzenu (ES 200-753-7)
4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny:
4.2 Pri nadýchání: Zajistete prívod dostatecného množství cerstvého vzduchu, pri potížích vyhledejte
lékarskou pomoc.
4.3 Pri styku s kuží: Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobre opláchnete.
4.4 Pri zasažení ocí: Pri otevreném vícku vyplachujte po dobu nekolika minut tekoucí vodou a vyhledejte
lékarskou pomoc.
4.5 Pri požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledejte lékarskou pomoc.
Xyladecor Teak Möbelöl 1.12.2008 2/5
4.6 Další údaje:
5. Opatrení pro hašení požáru
5.1 Vhodná hasiva: CO2, hasící prášek nebo postrik proudem vody. Vetší požár likvidujte postrikem proudem
vody nebo penou odolnou vuci pusobení alkoholu.
5.2 Nevhodná hasiva: Prímý proud vody.
5.3 Zvláštní nebezpecí:
5.4 Zvláštní ochranné prostredky pro hasice: Používejte prístroj pro ochranu dýchacích orgánu, nezávislý na
okolním vzduchu.
5.5 Další údaje:
6. Opatrení v prípade náhodného úniku
6.1 Bezpecnostní opatrení pro ochranu osob: Používejte ochranné prostredky. Zamezte prístupu nechránených
osob.
6.2 Bezpecnostní opatrení pro ochranu životního prostredí: Zamezte vniknutí do kanalizace, jam a sklepu.
Nesmí vniknout do kanalizace, spodních nebo povrchových vod.
6.3 Doporucené metody cištení a zneškodnení: Zachycujte pomocí materiálu vázajícího kapaliny (písek,
kremelina, pojivo vázající kyseliny, univerzální pojivo, piliny).
6.4 Další údaje:
7. Zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení: Zajistete dobré odvetrání/odsávání na pracovišti. Zamezte vývinu aerosolu.
Uchovávejte mimo dosah zdroju zapálení – zákaz kourení.
7.2. Pokyny pro skladování: Skladujte v suchu a chladu. Uchovávejte jen v originálních obalových nádobách.
Chrante pred teplem a prímým slunecním zárením.
8. Omezování expozice / osobní ochranné pomucky
7.1 Technická opatrení: Žádné další údaje, viz bod 7.
7.2 Kontrolní parametry (podle NV c. 361/2007 Sb.): PEL/NPK-P (v mg/m3): nízkovroucí hydrogenovaný
benzin (benziny technické) 400/1000
7.3 Osobní ochranné prostredky:
Ochrana dýchacích orgánu: V dobre vetraných prostorách není nutná.
Ochrana ocí: Ochranné brýle.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice.
Používejte ochranné rukavice z materiálu: nitrilkaucuk
Doba penetrability materiálu, z nehož jsou rukavice vyrobeny: Presné údaje je nutno zjistit od výrobce
ochranných rukavic a dodržovat jeho pokyny.
Ochrana kuže: Pracovní ochranný odev.
8.4 Další údaje: Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv. Pred prestávkou v práci a po skoncení
práce si umyjte ruce.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (pri 20°C): kapalina
Barva: podle oznacení produktu
Zápach (vune): mírný
Hodnota pH (pri °C): pri 20 ° C
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): neurcena
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): neurcena
Bod vzplanutí (°C): 58 – 61°C
Horlavost:
Samozápalnost: Produkt není samozápalný.
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 7,0
dolní mez (% obj.): 0,6
Oxidacní vlastnosti:
Tenze par (pri °C): pri 20°C > 1 mbar
Hustota (pri °C): pri 20°C 0,85 g/cm3
Xyladecor Teak Möbelöl 1.12.2008 3/5
Rozpustnost (pri °C):
- ve vode :
- v tucích
(vcetne specifikace oleje):
Rozdelovací koeficient n-oktanol/voda:
Další údaje:
Viskozita: kinematická pri 20°C: > 30 s (EN 535)
10. Stálost a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Pri vecne správném používání nedochází k rozkladu.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí prijít do styku: Reaguje s oxidacními prostredky.
Nebezpecné rozkladné produkty: Oxid uhlicitý a oxid uhelnatý.
Další údaje:
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita
- LD50, orálne, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálne, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro aerosoly nebo cástice (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilace:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkušenosti u cloveka:
Provedení zkoušek na zvíratech:
Další údaje:
12. Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy
- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):
- IC50, 72 hod., rasy (mg.kg-1):
Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostredí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje: Zamezte vniknutí do spodních ci povrchových vod nebo do kanalizace. Ohrožuje cistotu vod.
13. Pokyny pro odstranování
Zpusoby zneškodnování prípravku: Nesmí být likvidován spolecne s domovním odpadem. Nesmí vniknout
do kanalizace. Likvidujte dle príslušných predpisu jako nebezpecný odpad. Obaly se zbytky výrobku
odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k
nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 08 01 11. Kategorie odpadu: N
Zpusoby zneškodnování kontaminovaného obalu: Ani prázdný obal nevhazujte do ohne – nebezpecí
výbuchu. Prázdný obal odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte
osobe oprávnené k nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 15 01 10. Kategorie odpadu: N
Další údaje: Hodnocení dle zákona o odpadech c. 185/2001 a souvisejících predpisu
14. Informace pro prepravu
Pozemní preprava:
ADR/RID: 1866 HARZLÖSUNG (nicht viskos) Trída: 3 zápalné kapalné látky Císlice/písmeno: 30
Výstražná tabule: 3 Císlo UN: 1866
Xyladecor Teak Möbelöl 1.12.2008 4/5
Poznámka: Typ obalu III
Vnitrozemská vodní preprava:
Námorní preprava: Trída: 3 Císlo UN: 1866 Typ obalu: III
IMDG: Výstražná tabule: 3
Látka znecištující more: ne Císlo EMS: 3-05
Technický název: RESIN SOLUTION
Letecká preprava: Trída: 3 Císlo UN: 1866 Typ obalu: III
ICAO/IATA: Výstražná tabule: 3
Technický název: RESIN SOLUTION
Poznámky:
Další údaje:
15. Informace o predpisech
Informace týkající se ochrany zdraví, bezpecnosti a životního prostredí:
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Obsahuje smes alifatických a naftenických uhlovodíku: Obsah aromátu: <0,5%
S2 Uchovávejte mimo dosah detí
S13 Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv
S24/25 Zamezte styku s kuží a ocima
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
oblicejový štít
Predlékarská první pomoc:
S26 Pri zasažení ocí okamžite dukladne vypláchnete vodou a vyhledejte lékarskou pomoc
Pri styku s kuží okamžite omyjte vetším množstvím vody a mýdlem
Pri nadýchání par a vzniku nevolnosti dopravte postiženého na cerstvý vzduch. Pri pretrvávání potíží
vyhledejte lékarskou pomoc.
Tento výrobek nepodléhá žádné kategorii VOC
Hustota: ca 0,85 g/cm3 Sušina: ca. 28 % objemových. Obsah organických rozpouštedel: ca 0,60 kg/kg
produktu. Obsah celkového organického uhlíku: ca 0,55 kg/kg produktu.
Použitá legislativa:
Predpisy EU
Smernice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních predpisu týkajících se
klasifikace, balení a oznacování nebezpecných látek
Narízení (ES) c. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Smernice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se osobních
ochranných prostredku
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádející seznam odpadu
Smernice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrane zdraví zamestnancu pred riziky
spojenými s chemickými ciniteli používanými pri práci
Smernice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES
Národní predpisy
Zákon c. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prípravcích a navazující provádecí predpisy
Narízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pri práci
Vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelu biologických expozicních testu, podmínky odberu biologického materiálu pro provádení
biologických expozicních testu a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli
Narízení vlády c. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky
Zákon c.185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška c.383/2001 Sb., katalog odpadu
Revize BL byla provedena za úcelem sjednocení údaju s aktuální (platnou ) legislativou.
Xyladecor Teak Möbelöl 1.12.2008 5/5
16. Další informace
Údaje uvedené v tomto bezpecnostním listu jsou data odpovídající soucasným technický znalostem. K jeho
zpracování byly použity údaje poskytnuté výrobcem. Výrobek smí být použit pouze zpusobem uvedeným
v technické dokumentaci výrobku.
R vety uvedené v bodech 2 a 3 tohoto BL:
R65 Zdraví škodlivý: pri požití muže vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Veškerá dosavadní vydání BL pro tento prípravek pozbývají tímto vydáním platnosti