Bezpečnostní list Xyladecor reiniger

1. Identifikace látky / prípravku a spolecnosti / podniku
1.1 Chemický název látky / obchodní název prípravku: Xyladecor Teak Möbel Reiniger
Císlo CAS: nemá (prípravek)
Císlo ES (EINECS): nemá (prípravek)
Další názvy látky: nejsou
Charakteristika použití prípravku: Prostredek na cištení zašedlého zahradního nábytku z tvrdého dreva
1.2. Identifikace spolecnosti nebo podniku:
1.2.1.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh ve Spolecenství:
Jméno nebo obchodní jméno: ICI Paints Deco GmbH,Postfach 100205, D-40702 Hilden,, Tel.:
00492 103 205 800
Odborne zpusobilá osoba:
paints_deco_de@ici.com
1.2.2.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh v CR:
Jméno nebo obchodní jméno:
ICI PAINTS CZ, s.r.o. , Matechova 3, 140 00 Praha 4, telefon: 241 440 385, ICO 63073056
email: cz_info@ici.com
1.3. Telefonní císlo pro naléhavé situace: Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2;
telefon (24 hodin/ den) : +420 224 919 293; +420 224 915 402
2. Identifikace nebezpecnosti
2.1. Klasifikace prípravku: Xn - Zdraví škodlivý. R21/22 Zdraví škodlivý pri styku s kuží a pri požití
Obsahuje kyselinu štavelovou
2.2. Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na zdraví cloveka pri používání látky / prípravku: Zdraví škodlivý pri
styku s kuží a pri požití
2.3. Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na životní prostredí pri používání látky / prípravku: V nezredeném,
resp. vetším množství nesmí vniknout do spodních ci povrch. vod nebo do kanalizace. Slabe ohrožuje
cistotu vod.
2.4. Možné nesprávné použití látky / prípravku:
3. Složení / informace o složkách
Výrobek obsahuje tyto nebezpecné látky:
Chemický název: Ethylenglykol
Obsah v (%): <5%
Císlo CAS: 107-21-1
Císlo ES (EINECS): 203-473-3
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn
R-veta: 22
S-veta
Chemický název: Kyselina oxalová (štavelová)
Obsah v (%): <10 %
Císlo CAS: 144-62-7
Císlo ES (EINECS): 205-634-3
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn
R-veta: 21/22
S-veta
Chemiký název: Inhaltsstoffe nach Detergenzienrichtlinie EG 648/2004
Obsah v (%): 5- 15%
Císlo CAS:
Císlo ES (EINECS):
Výstražný symbol nebezpecnosti:
R-veta:
S-veta
Xyladecor Teak Möbel Reiniger 1.12.2008 2/5
4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny:
4.2 Pri nadýchání: Zajistete prívod dostatecného množství cerstvého vzduchu nebo kyslíku, vyhledejte
lékarskou pomoc. Pri bezvedomí uložte postiženého do stabilizované polohy a zajistete transport ve
stabilizované poloze
4.3 Pri styku s kuží: Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobre opláchnete.
4.4 Pri zasažení ocí: Pri otevreném vícku vyplachujte po dobu nekolika minut tekoucí vodou a vyhledejte
lékarskou pomoc.
4.5 Pri požití: Nevyvolávejte zvracení. Rychle vyhledejte lékarskou pomoc.
4.6 Další údaje:
5. Opatrení pro hašení požáru
5.1 Vhodná hasiva: CO2, hasící prášek nebo postrik proudem vody. Vetší požár likvidujte postrikem proudem
vody nebo penou odolnou vuci pusobení alkoholu.
5.2 Nevhodná hasiva:
5.3 Zvláštní nebezpecí:
5.4 Zvláštní ochranné prostredky pro hasice: Používejte prístroj pro ochranu dýchacích orgánu.
5.5 Další údaje:
6. Opatrení v prípade náhodného úniku
6.1 Bezpecnostní opatrení pro ochranu osob: Používejte ochranný odev. Zamezte prístupu nechránených osob.
Zamezte kontaktu s kuží a ocima.
6.2 Bezpecnostní opatrení pro ochranu životního prostredí: Zamezte vniknutí do kanalizace, pudy nebo
vrchových ci podzemních vod.
6.3 Doporucené metody cištení a zneškodnení: Zachycujte pomocí materiálu vázajícího kapaliny (písek,
kremelina, pojivo vázající kyseliny, vermikulit, piliny).
6.4. Další údaje:
7. Zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení: Uchovávejte v tesne uzavrených obalech.
7.2. Pokyny pro skladování: Uchovávejte jen v originálních obalových nádobách. Chrante pred mrazem.
Skladujte v dobre uzavrených nádobách v suchu a chladu. Chrante pred teplem a prímým slunecním
zárením.
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostredky
8.1. Technická opatrení: Žádné další údaje, viz bod 7.
8.2. Kontrolní parametry: podle NV c. 361/2007 Sb. - PEL/NPK-P (v mg/m3): kyselina štavelová 1/5,
ethylenglykol 50/100; *D
8.3.Osobní ochranné prostredky:
Ochrana dýchacích orgánu: V prípade nedostatecne vetraných prostor používejte prostredky na ochranu
dýchacích orgánu.
Ochrana ocí: Ochranné brýle.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice.
Používejte ochranné rukavice z vhodného materiálu: Volba ochranných rukavic nezávisí jen na materiálu z
kterého jsou vyrobeny, ale i na dalších kvalitativních prvcích a liší se i podle jednotlivých výrobcu.
Doba penetrability materiálu, z nehož jsou rukavice vyrobeny - presné údaje je nutno zjistit od výrobce
ochranných rukavic a dodržovat jeho pokyny.
Ochrana kuže: Pracovní ochranný odev.
8.4.Další údaje: Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv.
*D pri expozici se významne uplatnuje pronikání látky kuží
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (pri 20°C): kapalina (gel)
Barva: bezbarvá
Zápach (vune): slabý, charakteristický
Hodnota pH (pri °C): pri 20 ° C
Xyladecor Teak Möbel Reiniger 1.12.2008 3/5
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): neurcena
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 100°C
Bod vzplanutí (°C): > 100°C
Horlavost: Teplota horení 4100C
Samozápalnost: Produkt není samozápalný.
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidacní vlastnosti:
Tenze par (pri 20°C): 23 hPa
Hustota (pri 20°°C): 1,03 g/cm3
Rozpustnost (pri °C):
- ve vode : ano
- v tucích
(vcetne specifikace oleje):
Rozdelovací koeficient n-oktanol/voda:
Další údaje:
Viskozita kinematická: gel
10. Stálost a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálních podmínek stabilní.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Pri vecne správném používání nedochází k rozkladu.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí prijít do styku: Reaguje se silnými kyselinami a alkáliemi.
Nebezpecné rozkladné produkty: Oxid uhlicitý a oxid uhelnatý.
Další údaje:
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita
- LD50, orálne, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálne, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro aerosoly nebo cástice (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilace: Nejsou známy žádné senzibilizující úcinky.
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkušenosti u cloveka: Dráždivý pri styku s kuží.
Provedení zkoušek na zvíratech:
Další údaje: Zdraví škodlivý.
12. Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy
- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):
- IC50, 72 hod., rasy (mg.kg-1):
Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostredí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje: V nezredeném, resp. vetším množství nesmí vniknout do spodních ci povrchových vod nebo
do kanalizace. Slabe ohrožuje cistotu vod.
13. Pokyny pro odstranování
Zpusoby zneškodnování prípravku: Nesmí být likvidován spolecne s domovním odpadem. Nesmí vniknout
do kanalizace. Likvidujte dle príslušných predpisu jako nebezpecný odpad. Obaly se zbytky výrobku
Xyladecor Teak Möbel Reiniger 1.12.2008 4/5
odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k
nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 20 01 14. Kategorie odpadu: N
Zpusoby zneškodnování kontaminovaného obalu: Prázdný obal odkládejte na míste urceném obcí
k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k nakládání s nebezpecnými odpady.
Kód odpadu:15 01 10. Kategorie odpadu: N
Další údaje: Hodnocení dle zákona o odpadech c. 185/2001 a souvisejících predpisu
14. Informace pro prepravu
Pozemní preprava:
ADR/RID: -- Trída: Císlice/písmeno:
Výstražná tabule: Císlo UN:
Poznámka:
Vnitrozemská vodní preprava:
ADN/ADNR: Trída: Císlo/písmeno:
Kategorie:
Námorní preprava: Trída: Císlo UN:
IMDG: -- Výstražná tabule:
Látka znecištující more: ne Císlo EMS:
Technický název:
Letecká preprava: Trída: Císlo UN:
ICAO/IATA: -- Výstražná tabule:
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:
15. Informace o predpisech
Informace týkající se ochrany zdraví, bezpecnosti a životního prostredí:
R21/22 Zdraví škodlivý pri styku s kuží a pri požití
Obsahuje kyselinu štavelovou
S2 Uchovávejte mimo dosah detí
S13 Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv
S24/25 Zamezte styku s kuží a ocima
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
oblicejový štít
S51 Používejte pouze v dobre vetraných prostorách
Predlékarská první pomoc:
S26 Pri zasažení ocí okamžite dukladne vypláchnete vodou a vyhledejte lékarskou pomoc
S46 Pri požití okamžite vyhledejte lékarskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznacení
Pri styku s kuží okamžite omyjte vetším množstvím vody a mýdlem
Pri nadýchání par a vzniku nevolnosti dopravte postiženého na cerstvý vzduch. Pri pretrvávání potíží
vyhledejte lékarskou pomoc.
Tento výrobek nepodléhá žádné kategorii VOC
Hustota: ca 0,85 g/cm3 Sušina: ca. 28 % objemových. Obsah organických rozpouštedel: ca 0,60 kg/kg
produktu. Obsah celkového organického uhlíku: ca 0,55 kg/kg produktu.
Použitá legislativa:
Xyladecor Teak Möbel Reiniger 1.12.2008 5/5
Predpisy EU
Smernice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních predpisu týkajících se
klasifikace, balení a oznacování nebezpecných látek
Narízení (ES) c. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Smernice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se osobních
ochranných prostredku
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádející seznam odpadu
Smernice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrane zdraví zamestnancu pred riziky
spojenými s chemickými ciniteli používanými pri práci
Smernice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES
Národní predpisy
Zákon c. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prípravcích a navazující provádecí predpisy
Narízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pri práci
Vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelu biologických expozicních testu, podmínky odberu biologického materiálu pro provádení
biologických expozicních testu a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli
Narízení vlády c. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky
Zákon c.185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška c.383/2001 Sb., katalog odpadu
Revize BL byla provedena za úcelem sjednocení údaju s aktuální (platnou ) legislativou.
16. Další informace
Údaje uvedené v tomto bezpecnostním listu jsou data odpovídající soucasným technickým znalostem. K
jeho zpracování byly použity údaje poskytnuté výrobcem. Výrobek smí být použit pouze zpusobem
uvedeným v technické dokumentaci výrobku.
R vety uvedené v bodech 2 a 3 tohoto BL:
R21/22 Zdraví škodlivý pri styku s kuží a pri požití
R22 Zdraví škodlivý pri požití
Veškerá dosavadní vydání BL pro tento prípravek pozbývají tímto vydáním platnosti