Bezpečnostní list Xyladecor Oversol

1. Identifikace látky / prípravku a spolecnosti / podniku
1.1 Chemický název látky / obchodní název prípravku: Xyladecor Oversol (2 in 1)
Císlo CAS: nemá (prípravek)
Císlo ES (EINECS): (nemá (prípravek)
Další názvy prípravku:
Charakteristika použití prípravku: ochranná lazura na drevo
1.2. Identifikace spolecnosti nebo podniku:
1.2.1.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh ve Spolecenství:
Jméno nebo obchodní jméno: ICI Paints Deco GmbH,Postfach 100205, D-40702 Hilden,, Tel.:
00492 103 205 800
Odborne zpusobilá osoba:
paints_deco_de@ici.com
1.2.2.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh v CR:
Jméno nebo obchodní jméno:
ICI PAINTS CZ, s.r.o. , Matechova 3, 140 00 Praha 4, telefon: 241 440 385, ICO 63073056
email: cz_info@ici.com
1.3. Telefonní císlo pro naléhavé situace: Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2;
telefon (24 hodin/ den) : +420 224 919 293; +420 224 915 402
2. Identifikace nebezpecnosti
2.1. Klasifikace prípravku:
Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže. Škodlivý pro vodní organismy, muže
vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí
2.2 Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na zdraví cloveka a životní prostredí pri používání prípravku: Podráždení
ocí a dýchacích orgánu, ospalost, v extremních prípadech ztráta vedomí. Ethyl methyl keton oxim,
dichlofluanid a kobaltnaté soli rozvetv.mastných kyselin C6-19 mohou vyvolat alergickou
reakci.Podráždení pokožky až vyrážka.
2.3. Další údaje: horlavá kapalina, chránit pred prímým ohnem.
3. Složení / informace o složkách
Výrobek obsahuje tyto nebezpecné látky:
Chemický název: benzinová frakce(ropná), hydrogenovaná težká
Obsah v (%): <50 %
Císlo CAS: 64742-48-9
Císlo ES (EINECS): 265-150-3
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn (obsahuje méne než 0,1% benzenu ES 200-753-7)
R-veta: R20 Zdraví škodlivý pri vdechování – 65-66
Chemický název: kobaltnaté soli rozvetv.mastných kyselin C6-19
Obsah v (%): <0,50
Císlo CAS: 68409-81-4
Císlo ES (EINECS): 270-066-5
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn
R-veta: 22-38-43
Chemický název: ethyl methyl keton oxim
Obsah v (%): <0,50 %
Císlo CAS: 96-29-7
Císlo ES (EINECS): 202-496-6
Výstražný symbol nebezpecnosti:Xn, Xi
R-veta: Karc.kat.3; R-21-40-41-43
Xyladecor Oversol 1.12.2008 2/5
Chemický název: 1,2-propandiol
Obsah v (%): <1 %
Císlo CAS: 57-55-6
Císlo ES (EINECS): 200-338-0
Výstražný symbol nebezpecnosti:
R-veta:
*Chemický název: destiláty (ropné), hydrogenované, lehké
Obsah v (%): <5 %
Císlo CAS: 64742-47-8
Císlo ES (EINECS): 265-149-8
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn (obsahuje méne než 0,1% benzenu ES 200-753-7)
R-veta: R20 Zdraví škodlivý pri vdechování – 65-66
Chemický název: dichlofluanid
Obsah v (%): 0,36 %
Císlo CAS: 1085-98-9
Císlo ES (EINECS): 214-118-7
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn, N
R-veta: R20 Zdraví škodlivý pri vdechování-36-43-50/53
4. Pokyny pro první pomoc
4.1. Všeobecné pokyny: Vždy pri pochybnostech a pokud pretrvávají príznaky vyhledejte lékarskou
pomoc.
4.2. Pri nadýchání: Zajistete prívod cerstvého vzduchu, pri potížích vyhledejte lékarskou pomoc.
4.3. Pri styku s kuží: Omýt velkým množstvím vody a mýdlem.
4.4. Pri zasažení ocí: Pri otevreném vícku vyplachujte po dobu nekolika minut tekoucí vodou. Vyhledejte
lékarské vyšetrení.
4.5. Pri požití: Ihned vyhledejte lékarské ošetrení.
4.6. Další údaje:
5. Opatrení pro hašení požáru
5.1. Vhodná hasiva: CO2, hasící prášek nebo postrik proudem vody. Vetší požár haste pomocí postriku
proudem vody nebo alkoholu odolnou penou.
5.2. Nevhodná hasiva: prímý proud vody
5.3. Zvláštní ochranné prostredky pro hasice: Používejte nezávislý dýchací prístroj.
5.4. Další údaje: Uzavrené nádoby vystavené žáru je treba chladit vodou. Nepripustte, aby odtok z hašení
vnikl do kanalizace.
6. Opatrení v prípade náhodného úniku
6.1. Bezpecnostní opatrení pro ochranu osob: Používejte osobní ochranný odev.
6.2. Bezpecnostní opatrení pro ochranu životního prostredí: Nesmí vniknout do kanalizace, pudy nebo
povrchových ci podzemních vod.
6.3. Doporucené metody cištení a zneškodnení: Zachycujte pomocí kapaliny absorbujícího materiálu
(písek, Syporex, zemina, univerzální pojiva, piliny).
6.4. Další údaje:Odstrante možné zdroje zapálení a vyvetrejte prostor.Nevdechujte páry.
7. Zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení: Zamezte kontaktu s ocima a pokožkou.Zamezte prístupu s otevreným ohnem.
Zajistete dobré vetrání.
7.2. Pokyny pro skladování: Skladujte jen v originální nádobe. Nádobu udržujte tesne uzavrenou. Skladujte
7.3. v chladném, suchém, dobre vetratelném míste. Neprekrocovat dlouhodobe teplotu 300C. Uchovávejte
7.4. oddelene od potravin, nápoju a krmiv.
8. Omezování expozice / osobní ochranné pomucky
8.1 Technická opatrení: Dostatecné vetrání
Xyladecor Oversol 1.12.2008 3/5
8.2. Kontrolní parametry: podle NV c. 361/2007 Sb. : PEL/NPK-P (v mg/m3) benzinová
frakce(ropná), hydrogenova težká (benziny technické) – 400/1000,
1,2-propandiol – (neuvedeno), dichlofluanid, ethyl methyl keton oxim, kobaltnaté soli rozvetv.mastných
kyselin C6-19 – neuvedeno
údaj výrobce pro 1,2-propandiol
Propane-1,2-diol 57-55-6 (< 2,00)
OES Dlouhodobá expozice: 474* 10** mg/m3, 150* ppm
*celková (páry a jemné cástice) ** jemné cástice
8.3. Osobní ochranné prostredky:
Ochrana dýchacích orgánu:
Ochrana ocí: Ochranné brýle.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Materiál: Nitrilový kaucuk. Doporucená tlouštka materiálu: ³ 0,4 mm,
doba prosáknutí > 480 min. podle EN 374. Pri delším a opakovaném kontaktu je nutno mít na pameti, že
výše uvedené doby prosáknutí mohou být v praxi podstatne kratší, než doby zjištené podle EN 374.
ochranné rukavice by v každém prípade mely být prezkoušeny z hlediska jejich pracovne-specifické
vhodnosti (napr. mechanická a teplotní odolnost, kompatibilita s produktem, snášenlivost s produktem,
úprava proti statické elektrine atd.). Pri prvních známkách opotrebení musí být ihned vymeneny. V každém
prípade je nutno dbát údaju výrobce rukavic.
Ochrana kuže: Pracovní ochranný odev.
8.4. Další údaje:
Ochrana ovzduší: Postupovat v souladu se zákonem c.86/2002 Sb. a jeho provádecími predpisy. Množství
tekavých látek viz bod 15.
Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony c.254/2001 Sb., zák.c.185/201 Sb. a jejich provádecími
predpisy. Kategorie odpadu viz bod 13
Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (pri 20°C): kapalné
Barva: podle oznacení produktu
Zápach (vune): charakteristický
Hodnota pH (pri 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): neurcena
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): neurcena
Bod vzplanutí (°C): >61 ° C
Horlavost:
Samozápalnost: Produkt není samozápalný.
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 0,6
dolní mez (% obj.): 7
Oxidacní vlastnosti:
Tenze par (pri 20°C): 1 mbar
Hustota (pri 20°C): 0,906 – 0,926 g/cm3
Rozpustnost (pri 20°C):
- ve vode : produkt není rozpustný
- v tucích
Obsah pevných složek: cca 45 %
Rozdelovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita: kelímek ISO/3mm > 30 sekund
10. Stálost a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Pri vecne správném použití stabilní.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Extremní teploty
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí prijít do styku: oxidacní cinidla
Nebezpecné rozkladné produkty: nebezpecí vzniku kyslicníku uhelnatého, uhlicitého, koure a kyslicníku
dusíku
Xyladecor Oversol 1.12.2008 4/5
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita
- LD50, orálne, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálne, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro aerosoly nebo cástice (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická - chronická toxicita:
Senzibilace:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkušenosti u cloveka:
Provedení zkoušek na zvíratech:
nepríznivé úcinky ve vodním prostredí
Provedení zkoušek na zvíratech:
Další údaje:.Pri styku s kuží muže vyvolat senzibilizaci. Škodlivý pro vodní organismy, muže vyvolat
dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí
12. Ekologické informace
Pri skladování a zpracovávání dodržujte zákonná ustanovení o zachovávání cistoty spodních a povrchových
vod jakož i vzduchu. Zbytky nesmejí v žádném prípade prijít do verejné kanalizacní síte nebo spodních vod.
13. Pokyny pro odstranování
Zpusoby zneškodnování prípravku: Nesmí být likvidován spolecne s domovním odpadem. Nesmí vniknout
do kanalizace. Likvidujte dle príslušných predpisu jako nebezpecný odpad. Obaly se zbytky výrobku
odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k
nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 08 01 11. Kategorie odpadu: N
Zpusoby zneškodnování kontaminovaného obalu: Prázdný obal odkládejte na míste urceném obcí
k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k nakládání s nebezpecnými odpady.
Kód odpadu:15 01 10. Kategorie odpadu: N
Další údaje: Hodnocení dle zákona o odpadech c. 185/2001 a souvisejících predpisu
____________________________________________________________________________________
14. Informace pro prepravu látky nebo prípravku
Pozemní preprava:
ADR/RID: nevztahuje se
Námorní preprava
IMDG: nevztahuje se
Letecká preprava:
ICAO/IATA: nevztahuje se
15. Informace o predpisech
Informace týkající se ochrany zdraví, bezpecnosti a životního prostredí:
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním
prostredí
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Obsahuje ethyl methyl keton oxim, dichlofluanid a kobaltnaté soli rozvetvených mastných kyselin C6-19.
Muže vyvolat alergickou reakci.
S vety:
S2 Uchovávejte mimo dosah detí
S13 Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv
S24/25 Zamezte styku s kuží a ocima.
S28 Pri styku s kuží okamžite omyjte velkým množstvím vody
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblicejový štít.
Xyladecor Oversol 1.12.2008 5/5
Pri nadýchání par a vzniku nevolnosti zajistete prívod cerstvého vzduchu. Pri pretrvávání potíží vyhledejte
lékarskou pomoc.
Mezní hodnota EU pro tento výrobek (kat.A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje
maximálne 495 g/l VOC.
Doplnující údaje podle vyhlášky MŽP c. 355/2002 Sb. (príloha c.5):
hustota: ca 0,9 g/cm3
sušina: ca 43 %objemových
obsah organických rozpouštedel: cca 0,53 kg/kg produktu
obsah celkového organického uhlíku: cca 0,48 kg/kg produktu
Použitá legislativa:
Predpisy EU
Smernice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních predpisu týkajících se
klasifikace, balení a oznacování nebezpecných látek
Narízení (ES) c. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Smernice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se osobních
ochranných prostredku
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádející seznam odpadu
Smernice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrane zdraví zamestnancu pred riziky
spojenými s chemickými ciniteli používanými pri práci
Smernice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES
Národní predpisy
Zákon c. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prípravcích a navazující provádecí predpisy
Narízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pri práci
Vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelu biologických expozicních testu, podmínky odberu biologického materiálu pro provádení
biologických expozicních testu a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli
Narízení vlády c. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky
Zákon c.185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška c.383/2001 Sb., katalog odpadu
Revize BL byla provedena za úcelem sjednocení údaju s aktuální (platnou ) legislativou
16. Další informace
Údaje uvedené v tomto bezpecnostním listu se opírají o soucasný stav vedomostí a zkušeností z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdraví. Neznamenají záruku vlastností. Výrobek smí být použit pouze zpusobem
uvedeným v jeho technické dokumentaci. Ke zpracování byl použit BL poskytnutý výrobcem (3.11.2005)
R vety uvedené v bodech 2 a 3 tohoto BL:
R21 Zdraví škodlivý pri styku s kuží
R22 Zdraví škodlivý pri požití
R38 Dráždí kuži
R40 Podezrení na karcinogenní úcinky
R41 Nebezpecí vážného poškození ocí
R43 Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží
R65 Zdraví škodlivý: pri požití muže vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Veškerá dosavadní vydání BL pro tento prípravek pozbývají tímto vydáním platnosti