Bezpečnostní list Xyladecor Classic

1. Identifikace látky / prípravku a spolecnosti / podniku
1.1 Chemický název látky / obchodní název prípravku: Xyladecor Classic
Císlo CAS: nemá (prípravek)
Císlo ES (EINECS): (nemá (prípravek)
Další názvy prípravku:
Charakteristika použití prípravku: ochranná lazura na drevo
1.2. Identifikace spolecnosti nebo podniku:
1.2.1.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh ve Spolecenství:
Jméno nebo obchodní jméno: ICI Paints Deco GmbH,Postfach 100205, D-40702 Hilden,, Tel.:
00492 103 205 800
Odborne zpusobilá osoba:
paints_deco_de@ici.com
1.2.2.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh v CR:
Jméno nebo obchodní jméno:
ICI PAINTS CZ, s.r.o. , Matechova 3, 140 00 Praha 4, telefon: 241 440 385, ICO 63073056
email: cz_info@ici.com
1.3. Telefonní císlo pro naléhavé situace: Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2;
telefon (24 hodin/ den) : +420 224 919 293; +420 224 915 402
__________________________________________________________________________________________
2. Identifikace nebezpecnosti
2.1. Klasifikace prípravku:
Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže. Škodlivý pro vodní organismy, muže
vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí
2.2 Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na zdraví cloveka a životní prostredí pri používání prípravku: Obsahuje
dichlofluanid. Muže vyvolat alergickou reakci.
2.3 Další údaje: horlavá kapalina, chránit pred prímým ohnem.
3. Složení / informace o složkách
Výrobek obsahuje tyto nebezpecné látky:
Obsažené látky Císlo CAS Císlo
ES(EINECS)
Výstražný
symbol
R-vety
*Nízkovr.hydr.benzin
Destiláty (ropné),
hydrogenované, lehké
Antioxydant d
Dichlofluanid
64742-48-9
64742-47-8
100-64-1
1085-98-9
265-150-3
265-149-8
202-874-0
214-118-7
< 60 %
<17,5
> 0,20%
0,55 %
Xn
Xn
Xn
Xn, N
R10-65-66
R65-66
R 20/21/22
R 20-36-43-50/53
* Obsahuje méne než 0,1% hmot. benzenu (ES 200-753-7)
4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny: Vždy pri pochybnostech a pokud pretrvávají príznaky vyhledejte lékarskou pomoc.
4.2 Pri nadýchání: Zajistete prívod cerstvého vzduchu, pri potížích vyhledejte lékarskou pomoc.
4.3 Pri styku s kuží: Omýt velkým množstvím vody a mýdlem.
4.4 Pri zasažení ocí: Pri otevreném vícku vyplachujte po dobu nekolika minut tekoucí vodou. Vyhledejte
lékarské vyšetrení.
4.5 Pri požití: Ihned vyhledejte lékarské ošetrení.
4.6 Další údaje:
Xyladecor Classic 1.12.2008 2/5
5. Opatrení pro hašení požáru
5.1 Vhodná hasiva: CO2, hasící prášek nebo postrik proudem vody. Vetší požár haste pomocí postriku
proudem vody nebo alkoholu odolnou penou.
5.2 Nevhodná hasiva: prímý proud vody
5.3 Zvláštní ochranné prostredky pro hasice: Používejte nezávislý dýchací prístroj.
5.4 Další údaje: Uzavrené nádoby vystavené žáru je treba chladit vodou. Nepripustte, aby odtok z hašení vnikl
do kanalizace.
6. Opatrení v prípade náhodného úniku
6.1.Bezpecnostní opatrení pro ochranu osob: Zajistete dostatecné vetrání. Odstrante zdroje možného zapálení a
vyvetrejte prostor.Nevdechujte páry. Použít ochranné prostredky. Nechránené osoby se musí zdržovat mimo
zamorený prostor.
6.2. Bezpecnostn opatrení pro ochranu životního prostredí:
Zabránit vniknutí produktu do kanalizace, pudy nebo povrchových vod.
6.3 Doporucené methody cištení a zneškodnení:
Zachycujte pomocí nasákavého materiálu jako je písek, piliny atd. a sbírejte do vhodných uzavíratelných
nádob.
___________________________________________________________________________
7. Zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení: Zamezte prístupu s otevrenými zdroji ohne. Zamezte kontaktu s ocima a pokožkou.
Prechovávejte jen v puvodních obalových nádobách, v chladu a suchu. Na pracovišti zajistete dobré vetrání
a o odsávání. Chránit pred horkem a prímým slunecním svetlem. V prípade výskytu požáru v blízkém okolí
je nutno pocítat s nouzovým ochlazováním produktu.
7.2. Pokyny pro skladování: Skladujte jen v dobre uzavrených originálních nádobách. Neskladovat delší dobu
pri teplote vyšší než +300C. Výrobky ohrožující vodní prostredí musí být skladovány v souladu
s požadavky zákona na ochranu vod. ((Zákon c.254/2001 Sb., zák.c. 185/2001 Sb. a jejich provádecí
predpisy).
Uchovávejte oddelene od potravin, výbušných látek, plynu, vznetlivých pevných látek, látek, které pri styku
s vodou vytvárejí vznetlivé plyny, látek majících vznetlivý úcinek, infekcních a radioaktivních látek
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostredky
8.1. Technická opatrení: Dostatecné vetrání
8.2 Kontrolní parametry (podle NV c. 361/2007 Sb.): PEL/NPK-P (v mg/m3): nízkovroucí hydrog.benzin;
destiláty (ropné), hydrogenované, lehké - (benziny technické 400/1000) , dichlofluanid - nestanoveno
8.3.Osobní ochranné pomucky:
Ochrana dýchacích orgánu: V prípade nedostatecného vetrání použijte odsávání nebo vhodné zarízení na
ochranu dýchacích orgánu
Ochrana rukou: Rukavice z nitrilkaucuku. Doporucená tlouštka materiálu: ³ 0,4 mm, doba prosáknutí >
480 min. podle EN 374. Pri delším a opakovaném kontaktu je nutno mít na pameti, že výše uvedené doby
prosáknutí mohou být v praxi podstatne kratší, než doby zjištené podle EN 374. ochranné rukavice by
v každém prípade mely být prezkoušeny z hlediska jejich pracovne-specifické vhodnosti (napr. mechanická
a teplotní odolnost, kompatibilita s produktem, snášenlivost s produktem, úprava proti statické elektrine
atd.). Pri prvních známkách opotrebení musí být ihned vymeneny. V každém prípade je nutno dbát údaju
výrobce rukavic.
Ochrana ocí: V prípade nebezpecí rozstríknutí používejte vhodné ochranné brýle.
Ochrana kuže: Používejte vhodný pracovní odev.
8.4. Další údaje:
Ochrana ovzduší: Postupovat v souladu se zákonem c.86/2002 Sb. a jeho provádecími predpisy. Množství
tekavých látek viz bod 15.
Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony c.254/2001 Sb., zák.c.185/201 Sb. a jejich provádecími
predpisy. Kategorie odpadu viz bod 13
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Xyladecor Classic 1.12.2008 3/5
Barva: dle odstínu Tlak par pri 20°C ca. 3.0 mbar
Skupenství (200C): Kapalina Hustota: ca. 0,85 g/cm3
Zápach: charakteristický pH-hodnota: Odpadá
Rozsah teplot tání: odpadá Rozpustnost: mísitelný s organickými
rozpouštedly,
s vodou nemísitelný
Viskozita:
(kinematická 200C)
>30 sec (EN 535) sušina ca 22%
Oblast teploty varu: Od 160° C Meze výbušnosti: není explozivní
Bod vzplanutí: > 61° C Náchylnost k samovznícení: není samovznítitelný
10. Stálost a reaktivita
Podmínky za nichž je výrobek stabilní: Za normálních podmínek je chemicky stabilní.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Extremní teploty.
Látky a materiály s nimiž výrobek nesmí prijít do styku: nejsou známy žádné nebezpecné reakce
Nebezpecné rozkladné produkty: nejsou známy
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita
- LD50, orálne, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálne, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro aerosoly nebo cástice (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická - chronická toxicita:
Senzibilace:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkušenosti u cloveka:
Provedení zkoušek na zvíratech:
nepríznivé úcinky ve vodním prostredí
Provedení zkoušek na zvíratech:
Další údaje:.Pri styku s kuží muže vyvolat senzibilizaci. Škodlivý pro vodní organismy, muže vyvolat
dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí
12. Ekologické informace
Pri skladování a zpracovávání dodržujte zákonná ustanovení o zachovávání cistoty spodních a povrchových
vod jakož i vzduchu. Zbytky nesmí prijít do verejné kanalizacní síte nebo spodních vod ani v malém
množství. Škodlivý pro ryby.Pri znecištení pudy ohrožuje pitnou vodu. O prípravku jako takovém nejsou
k dispozici žádné jiné specifické informace.
13. Pokyny pro odstranování
Zpusoby zneškodnování prípravku: Nesmí být likvidován spolecne s domovním odpadem. Nesmí vniknout
do kanalizace. Likvidujte dle príslušných predpisu jako nebezpecný odpad. Obaly se zbytky výrobku
odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k
nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 08 01 11. Kategorie odpadu: N
Zpusoby zneškodnování kontaminovaného obalu: Prázdný obal odkládejte na míste urceném obcí
k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k nakládání s nebezpecnými odpady.
Kód odpadu:15 01 10. Kategorie odpadu: N
Další údaje: Hodnocení dle zákona o odpadech c. 185/2001 a souvisejících predpisu
14. Informace pro prepravu
Pozemní preprava:
ADR/RID: nevztahuje se
Xyladecor Classic 1.12.2008 4/5
Použitá legislativa:
Predpisy EU
Smernice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních predpisu týkajících se
klasifikace, balení a oznacování nebezpecných látek
Narízení (ES) c. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Smernice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se osobních
ochranných prostredku
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádející seznam odpadu
Smernice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrane zdraví zamestnancu pred riziky
spojenými s chemickými ciniteli používanými pri práci
Smernice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES
Národní predpisy
Zákon c. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prípravcích a navazující provádecí predpisy
Narízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pri práci
Vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelu biologických expozicních testu, podmínky odberu biologického materiálu pro provádení
biologických expozicních testu a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli
Narízení vlády c. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky
Zákon c.185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška c.383/2001 Sb., katalog odpadu
Revize BL byla provedena za úcelem sjednocení údaju s aktuální (platnou ) legislativou
Letecká preprava:
ICAO/IATA: nevztahuje se
Námorní preprava
IMDG/GGVSea Class: nevztahuje se
15. Informace o predpisech
Informace týkající se ochrany zdraví, bezpecnosti a životního prostredí:
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním
prostredí
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Obsahuje dichlofluanid. Muže vyvolat alergickou reakci.
S vety:
S2 Uchovávejte mimo dosah detí
S13 Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv
S24/25 Zamezte styku s kuží a ocima.
S28 Pri styku s kuží okamžite omyjte velkým množstvím vody
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblicejový štít.
Pri nadýchání par a vzniku nevolnosti zajistete prívod cerstvého vzduchu. Pri pretrvávání potíží vyhledejte
lékarskou pomoc.
Mezní hodnota EU pro tento výrobek (kat.A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje
maximálne 495 g/l VOC.
Doplnující údaje podle vyhlášky MŽP c. 355/2002 Sb. (príloha c.5):
hustota: ca 0,9 g/cm3
sušina: ca 43 %objemových
obsah organických rozpouštedel: cca 0,53 kg/kg produktu
obsah celkového organického uhlíku: cca 0,48 kg/kg produktu
Xyladecor Classic 1.12.2008 5/5
16. Další informace
Údaje uvedené v tomto bezpecnostním listu se opírají o soucasný stav vedomostí a zkušeností z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdraví. Neznamenají záruku vlastností. Výrobek smí být použit pouze zpusobem
uvedeným v jeho technické dokumentaci. Ke zpracování byl použit BL poskytnutý výrobcem z 20.3. 2006.
Znení R vet uvedených v bode 2 a 3:
R10 Horlavý
R20 Zdraví škodlivý pri vdechování
R20/21/22 Zdraví škodlivý pri vdechování, styku s kuží a pri požití.
R36 Dráždí oci
R43 Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním
prostredí
R65 Zdraví škodlivý: pri požití muže vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Veškerá dosavadní vydání BL pro tento prípravek pozbývají tímto vydáním platnosti