Bezpečnostní list Xyladecor Bílý krycí lak

1. Identifikace látky / prípravku a spolecnosti / podniku
1.1 Chemický název látky/obchodní název prípravku: Xyladecor – bílý krycí lak lak na okna a dvere
Císlo CAS: nemá (prípravek)
Císlo ES (EINECS): nemá (prípravek)
Další názvy prípravku: Xyladecor – lak na okna , Meisterpreis Euro Ventilations Weiß,
Charakteristika použití prípravku: lak na okna a dvere (rozpouštedlová báze)
1.2. Identifikace spolecnosti nebo podniku
1.2.1.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh ve Spolecenství:
Jméno nebo obchodní jméno:
P.A. Jansen GmbH u.Co., KG
Farben-und Lackhersteller
Hochstadenstraße 22
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.:0049-(0)2641/3897-0
Odborne zpusobilá osoba: info@jansen.de
1.2.2.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh v CR:
Jméno nebo obchodní jméno:
ICI PAINTS CZ, s.r.o. , Matechova 3, 140 00 Praha 4, telefon: 241 440 385, ICO 63073056
email: cz_info@ici.com
1.3. Telefonní císlo pro naléhavé situace: Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2;
telefon (24 hodin/ den) : +420 224 919 293; +420 224 915 402
2. Identifikace nebezpecnosti
2.1. Klasifikace prípravku:Horlavý. Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže.
2.2.Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na zdraví cloveka a životní prostredí pri používání prípravku: Obsahuje
ethyl methyl keton oxim a kobaltnaté soli rozvetvených mastných kyselin C6- 19. Muže vyvolat alergickou
reakci
2.3.Další údaje: horlavá kapalina, chránit pred prímým ohnem.
3. Složení / informace o složkách
Výrobek obsahuje tyto nebezpecné látky:
Chemický název: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná težká
Obsah v (%):< 40%
Císlo CAS: 64742-48-9
Císlo ES (EINECS): 265-150-3
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn (obsahuje < než 0,1% benzenu ES 200-753-7)
R-veta: 65-66
S-veta
Chemický název: kobaltnaté soli rozvetvených mastných kyselin C6-19
Obsah v (%): < 0,20 %
Císlo CAS: 68409-81-4
Císlo ES (EINECS): 270-066-5
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn,Xi
R-veta: 22-38-43
S-veta
Chemický název: ethyl methyl ketoxim
Obsah v (%): < 0,75 %
Císlo CAS: 96-29-7
Císlo ES (EINECS): 202-496-6
Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn, Xi
R-veta: 21-40-41-43
S-veta:
4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny: Vždy pri pochybnostech a pokud pretrvávají príznaky vyhledejte lékarskou pomoc.
Xyladecor – bílý krycí lak na okna a dvere 1.12.2008 2/5
4.2 Pri nadýchání: Zajistete prívod cerstvého vzduchu, pri potížích vyhledejte lékarskou pomoc.
4.3 Pri styku s kuží: Omýt velkým množstvím vody a mýdlem.
4.4 Pri zasažení ocí: Pri otevreném vícku vyplachujte po dobu nekolika minut tekoucí vodou. Vyhledejte
lékarské vyšetrení.
4.5 Pri požití: Ihned vyhledejte lékarské ošetrení.
4.6 Další údaje:
5. Opatrení pro hašení požáru
5.1. Vhodná hasiva: pena, hasící prášek, CO2.
5.2. Nevhodná hasiva: Proud vody.
5.3. Zvláštní nebezpecí: Pri požáru muže dojít k vývinu hustého cerného koure. Tyto produkty horení mohou
zaprícinit poškození zdraví. Uzavrené obalové nádoby, které jsou vystaveny ohni, by mely být ochlazovány
vodou. Hasební voda nesmí vniknout do kanalizace, spodních ci povrchových vod nebo do pudy.
5.4. Zvláštní ochranné prostredky pro hasice: Používejte ochranný dýchací prístroj, nezávislý na okolním
vzduchu.
6. Opatrení v prípade náhodného úniku
6.1 Bezpecnostní opatrení pro ochranu osob: Zamezte prístupu se zdroji zapálení. Zajistete dostatecné vetrání.
Používejte ochranný odev. Zamezte prístupu nechránených osob. Zamezte kontaktu s kuží a ocima.
6.2 Bezpecnostní opatrení pro ochranu životního prostredí: Zamezte vniknutí do kanalizace, pudy nebo
vrchových ci podzemních vod.
6.3 Doporucené metody cištení a zneškodnení: Zachycujte pomocí materiálu vázajícího kapaliny (písek,
kremelina, pojivo vázající kyseliny, vermikulit, piliny). Zajistete dostatecné vetrání.
6.4 Další údaje:
7. Zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení: Zajistete dobré odvetrání/odsávání na pracovišti. Zamezte vývinu aerosolu.
Uchovávejte mimo dosah zdroju zapálení – zákaz kourení. Používejte jen v oblasti chránené proti výbuchu.
Provedte preventivní opatrení proti výbojum statické elektriny.
7.2. Pokyny pro skladování: Skladujte v suchu, na chladném dobre vetraném míste a v dobre uzavrených
obalových nádobách.. Skladujte jen v originálních obalových nádobách. Neskladujte spolecne
s výbušnými, infekcními a radioaktivními látkami.
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostredky
8.1. Technická opatrení: Dostatecné vetrání
8.2. Kontrolní parametry: podle NV c. 361/2007 Sb. : PEL/NPK-P (v mg/m3) benzinová
frakce(ropná), hydrogenova težká (benziny technické) – 400/1000,
dichlofluanid, ethyl methyl keton oxim, kobaltnaté soli rozvetv.mastných kyselin C6-19 – neuvedeno
8.2. Osobní ochranné prostredky:
Ochrana dýchacích orgánu: Pri krátkodobém nebo nepatrném vystavování pusobení používejte prostredky
na ochranu dýchacích orgánu; pri intenzivní nebo dlouhodobé expozici používejte prístroj na ochranu
dýchacích orgánu, nezávislý na okolním prostredí.
Ochrana ocí: Tesnící ochranné brýle.
Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice odolné vuci pusobení rozpouštedel. Pri prestávkách v práci a
po skoncení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetrete je vhodným krémem na ochranu pokožky.
Používejte ochranné rukavice z nitrilkaucuku
Ochrana kuže: Pracovní ochranný odev.
8.3. Další údaje: Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv. Pred prestávkou v práci a po skoncení práce
si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s ocima a kuží. Pri práci nejezte, nepijte, nekurte, nešnupejte.
8.4. Další údaje:
Ochrana ovzduší: Postupovat v souladu se zákonem c.86/2002 Sb. a jeho provádecími predpisy. Množství
tekavých látek viz bod 15.
Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony c.254/2001 Sb., zák.c.185/201 Sb. a jejich provádecími
predpisy. Kategorie odpadu viz bod 13
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (pri 20°C): viskozní kapalina
Barva: podle oznacení produktu
Xyladecor – bílý krycí lak na okna a dvere 1.12.2008 3/5
Zápach (vune): druhove typický
Hodnota pH (pri °C): pri 20 ° C
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): neurcena
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): neurcena
Bod vzplanutí (°C): 32 - < 55°C
Horlavost:
Samozápalnost: Produkt není samozápalný.
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidacní vlastnosti:
Tenze par (pri °C): pri 20°C < 1 mbar
Hustota (pri °C): pri 20°C pribl. 1,18 g/cm3
Rozpustnost (pri °C):
- ve vode :
- v tucích
(vcetne specifikace oleje):
Rozdelovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita: kinematická pri 20°C: 91-150 s (DIN 53211/4 (> 30 sec/3mm ISO 2431)
10. Stálost a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálních podmínek stabilní.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Uchovávejte oddelene od oxidacních prostredku,
silných kyselin a zásad, aby se predešlo exotermickým reakcím.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí prijít do styku: oxidacní cinidla
Nebezpecné rozkladné produkty: Pri vysokých teplotách muže dojí ke vzniku nebezpecných
produktu rozkladu, jako je napr. oxid uhlicitý, oxid uhelnatý, kour nebo oxidy dusíku.
Další údaje:
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita
- LD50, orálne, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálne, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro aerosoly nebo cástice (mg.kg-1):
- LC50, inhalacne, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilace:
Karcinogenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkušenosti u cloveka:
Provedení zkoušek na zvíratech
Další údaje: Pri požití je zdraví škodlivý
12. Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy
- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):
- IC50, 72 hod., rasy (mg.kg-1):
Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostredí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje: Zamezte vniknutí do spodních ci povrchových vod nebo do kanalizace. Ohrožuje pitnou vodu
již pri vniknutí nepatrných množství do podkladu.
Xyladecor – bílý krycí lak na okna a dvere 1.12.2008 4/5
13. Pokyny pro odstranování
Zpusoby zneškodnování prípravku: Nesmí být likvidován spolecne s domovním odpadem. Nesmí vniknout
do kanalizace. Likvidujte dle príslušných predpisu jako nebezpecný odpad. Obaly se zbytky výrobku
odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k
nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 08 01 11. Kategorie odpadu: N
Zpusoby zneškodnování kontaminovaného obalu: Prázdný obal odkládejte na míste urceném obcí
k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k nakládání s nebezpecnými odpady. Kód
odpadu:15 01 10. Kategorie odpadu: N
Další údaje: Hodnocení dle zákona o odpadech c. 185/2001 a souvisejících predpis
14. Informace pro prepravu
Pozemní preprava:
ADR/RID: Trída: 3 Obalová skupina: III
Výstražná tabule:c.3 Horlavá kapalina Císlo UN: 1263
Oznacení: BARVY
Vnitrozemská vodní preprava:
ADN/ADNR: Trída: Císlo/písmeno:
Kategorie:
Námorní preprava: Trída: 3.3 Císlo UN: 1263 Typ obalu: III
IMDG:
Látka znecištující more: ano
Technický název: Paint (contains white spirit)
Letecká preprava: Trída: 3 Císlo UN: 1263 Typ obalu: III
ICAO/IATA:
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:
15. Informace o predpisech
Informace týkající se ochrany zdraví, bezpecnosti a životního prostredí:
R10 Horlavý
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Obsahuje ethyl methyl keton oxim a kobaltnaté soli rozvetvených mastných kyselin C6- 19. Muže
vyvolat alergickou reakci. Smes alifatických a naftenických uhlovodíku: Obsah aromátu: <0,5%
S2 Uchovávejte mimo dosah detí
S13 Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv
S16 Uchovávejte mimo dosah zdroju zapálení - Zákaz kourení
S23 Nevdechujte páry
S24/25 Zamezte styku s kuží a ocima
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
oblicejový štít
S43 V prípade požáru použijte oxid uhlicitý, prášek, písek. "Nikdy nepoužívat vodu"
S51 Používejte pouze v dobre vetraných prostorách
Predlékarská první pomoc:
S26 Pri zasažení ocí okamžite dukladne vypláchnete vodou a vyhledejte lékarskou pomoc
S46 Pri požití okamžite vyhledejte lékarskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznacení
Pri styku s kuží okamžite omýt vetším množstvím vody a mýdlem
Pri nadýchání par a vzniku nevolnosti dopravte postiženého na cerstvý vzduch. Pri pretrvávání potíží
vyhledejte lékarskou pomoc.
Mezní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/d): 400 g/l (2007). Tento výrobek obsahuje maximálne 400
g/l VOC.
Xyladecor – bílý krycí lak na okna a dvere 1.12.2008 5/5
Hustota: ca 1,2 g/cm3 Sušina: ca. 66 % objemových. Obsah organických rozpouštedel: ca 0,37 kg/kg
produktu. Obsah celkového organického uhlíku: ca 0,34 kg/kg produktu.
Použitá legislativa:
Predpisy EU
Smernice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních predpisu týkajících se
klasifikace, balení a oznacování nebezpecných látek
Narízení (ES) c. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Smernice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se osobních
ochranných prostredku
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádející seznam odpadu
Smernice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrane zdraví zamestnancu pred riziky
spojenými s chemickými ciniteli používanými pri práci
Smernice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu smerných limitních hodnot expozice na
pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES
Národní predpisy
Zákon c. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prípravcích a navazující provádecí predpisy
Narízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pri práci
Vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelu biologických expozicních testu, podmínky odberu biologického materiálu pro provádení
biologických expozicních testu a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli
Narízení vlády c. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky
Zákon c.185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška c.383/2001 Sb., katalog odpadu
Revize BL byla provedena za úcelem sjednocení údaju s aktuální (platnou ) legislativou.
16. Další informace
Údaje uvedené v tomto bezpecnostním listu jsou data odpovídající soucasným technickým znalostem, k
jehož zpracování byly použity údaje poskytnuté výrobcem. Výrobek smí být použit pouze zpusobem
uvedeným v technické dokumentaci výrobku.
R vety uvedené v bodech 2 a 3 tohoto BL:
R10 Horlavý
R20/21 Zdraví škodlivý pri vdechování a pri styku s kuží
R36 Dráždí oci
R38 Dráždí kuži
R65 Zdraví škodlivý: pri požití muže vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže
Veškerá dosavadní vydání BL pro tento prípravek pozbývají tímto vydáním platnosti