Bezpečnostní list Xyladecor teak iol spray

1.    Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora
1.1    Chemický název látky / obchodní název přípravku: Xyladecor Teak-Möbelöl spray, farblos (bezbarvý)
Číslo CAS: nemá (přípravek)
Číslo ES (EINECS): nemá (přípravek)
Další názvy látky: Xyladecor Týkový olej
Charakteristika použití přípravku: Prostředek na ochranu dřeva
1.2    Identifikace výrobce / dovozce:       
1.2.1 První distributor:
Jméno nebo obchodní jméno:           ICI Paints CZ, s.r.o.
Místo podnikání nebo sídlo:             Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:                            63073056  
Telefon:                                             +420 241 440 385, +420 241 440 099
Fax:                                                   +420 241 441 098
E-mail:                                              cz_info@ici.com
1.2.2 Zahraniční výrobce:
         Jméno nebo obchodní jméno:  ICI Österreich GmbH
                                                          Handelskai 94-96, A – 1206 Wien
                                                          Telefon: +43/1/240 90 10-0, Fax: +43/1/240 90 10-11 nebo 15
1.3    Nouzové telefonní číslo:  Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
                                                   telefon (24 hodin/den): 224 919 293; 224 915 402
__________________________________________________________________________________________
2.    Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3    *benzinová frakce(ropná), hydrogenovaná těžká
obsah aromátů: <0,5%
          
Xn; R 10-65-66
    < 45,0%
CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3    *benzinová frakce(ropná), hydrogenovaná těžká
obsah aromátů: <0,5%
   
 Xn; R 10-65-66    < 25,0%
CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9    Propan
   
       F+; R 12    < 15,0%
CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7    **Butan
   
       F+; R 12    < 15,0%
CAS: 64742-82-1
EINECS: 265-185-4    *nízkovroucí hydrogenovaný benzin   
       Xn; R 10-65-66    < 2,5%
* obsahuje méně než 0,1% hmotn.benzenu (ES 200-753-7)
** obsahuje méně než 0,1% butadienu (ES 203-450-8)
______________________________________________________________________________________
3.    Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
        Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky / přípravku:
     R 12  Extrémně hořlavý
     R 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
       Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku:
        Zamezte vniknutí do spodních či povrchových vod nebo do kanalizace. Ohrožení pitné vody    
     již při úniku malých množství do půdy. Dle informací výrobce: Třída ohrožení vod WGK 2.
         Možné nesprávné použití látky / přípravku:
         Nádobka je pod tlakem:nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 500C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty
         Další údaje: 
________________________________________________________________________________________
4.      Pokyny pro první pomoc
4.1    Všeobecné pokyny:
4.2    Při nadýchání: Zajistěte přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu, při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
4.3    Při styku s kůží: Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte.
4.4    Při zasažení očí: Při otevřeném víčku vyplachujte po dobu několika minut  tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
4.5    Při požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
4.6    Další údaje:
_____________________________________________________________________________________
5.    Opatření pro hasební zásah
5.1.      Vhodná hasiva: CO2, písek, hasící prášek Nepoužívejte vodu.
5.2.      Nevhodná hasiva: Přímý proud vody.
5.3.       Zvláštní nebezpečí: 
5.4.        Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Používejte přístroj pro ochranu dýchacích orgánů, nezávislý na   
5.5.        okolním vzduchu.  
5.6.        Další údaje:
__________________________________________________________________________________________
6.     Opatření v případě náhodného úniku
6.1    Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Používejte ochranné prostředky. Zamezte přístupu nechráněných osob.
6.2    Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezte vniknutí do kanalizace, jam a sklepů. Nesmí vniknout do kanalizace, spodních nebo povrchových vod.
6.3.       Doporučené metody čištění a zneškodnění: Zachycujte pomocí materiálu vázajícího kapaliny (písek,
6.4.       křemelina, pojivo vázající kyseliny, univerzální pojivo, piliny).  Zajistěte dostatečné větrání. Nesplachujte 
6.5.       vodou nebo čistícími prostředky ředitelnými vodou.
6.6.       Další údaje:
__________________________________________________________________________________________
7.    Pokyny pro zacházení a skladování
7.1.  Pokyny pro zacházení: Zajistěte dobré odvětrání/odsávání na pracovišti. Zamezte vývinu aerosolů. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Upozornění: Nádobka je pod tlakem:nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 500C.Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty
7.2. Pokyny pro skladování:  Skladujte v suchu a chladu. Uchovávejte jen v originálních obalových nádobách. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Musí být dodržovány úřední předpisy pro skladování obalových nádob se stlačeným plynem.
7.2.1.Pokyny pro společné skladování:
     Neskladujte společně s výbušnými látkami, se snadno zápalnými  pevnými látkami, samovznětlivými látkami, látkami, které při styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny, zápalně působícími látkami, organickými peroxidy jakož ani s látkami nebezpečnými z hlediska nákazy. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
__________________________________________________________________________________________
8.    Kontrola expozice a ochrana osob
8.1.Technická opatření: Žádné další údaje, viz bod 7.
8.2   Kontrolní parametry (podle NV č.178/2001 Sb.): PEL/NPK-P (v mg/m3):  nízkovroucí hydrogenovaný benzin, uvedené benzinové frakce ve výrobku - (benziny technické) 400/1000, propan – neuvedeno, butan – neuvedeno
         Údaje výrobce:
74-98-6 Propan (< 15,0%)
Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti
Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti (TRGS 900)     1800 mg/m3, 1000 ml/m3
1800 mg/m3, 1000 ml/m3
DFG
106-97-8 Butan (< 15,0%)
Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti
Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti (TRGS 900)     2400 mg/m3, 1000 ml/m3
2400 mg/m3, 1000 ml/m3
DFG
8.3    Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů: V dobře větraných prostorách není nutná.
Ochrana očí: Ochranné brýle.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice.
Používejte ochranné rukavice z materiálu: nitrilkaučuk. Doporučená tloušťka materiálu:  0,4 mm, doba prosáknutí  480 min. podle EN 374
Doba penetrability materiálu, z něhož jsou rukavice vyrobeny: Přesné údaje je nutno zjistit od výrobce ochranných rukavic a dodržovat jeho pokyny.
Při delším a opakovaném kontaktu je nutno mít na paměti, že výše uvedené doby prosáknutí mohou být v praxi podstatně kratší, než doby zjištěné podle EN 374. Ochranné rukavice by v každém případě měly být přezkoušeny z hlediska jejich pracovně-specifické vhodnosti (např. mechanická a teplotní odolnost, kompatibilita s produktem, snášenlivost s produktem, úprava proti statické elektřině atd.). Při prvních známkách opotřebení musí být ihned vyměněny. V každém případě je nutno dbát údajů výrobce rukavic.
 Ochrana kůže: Pracovní ochranný oděv.
8.4    Další údaje: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Před přestávkou v práci a po skončení  práce si umyjte ruce.
__________________________________________________________________________________________ 
9.    Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (při 20C): aerosol
Barva: podle označení produktu –bezbarvý (farblos)
Zápach (vůně): charakteristický
Hodnota pH (při C): při 20  C : nevztahuje se   
Teplota (rozmezí teplot) tání (C): nevztahuje se - aerosol
Teplota (rozmezí teplot) varu (C): nevztahuje se - aerosol
Bod vzplanutí (C):  <0C
Hořlavost: Extremně hořlavý
Samozápalnost: Produkt není samozápalný.
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):  možná tvorba explozivních par se vzduchem
                             dolní mez (% obj.):   možná tvorba explozivních par se vzduchem
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při C): při 20C   nevztahuje se - aerosol
Hustota (při C): při 20C      0,82 g/cm3
Rozpustnost (při C):
-    ve vodě :
-    v tucích
          (včetně specifikace oleje):
       Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
       Viskozita: kinematická při 20C:  nevztahuje se

__________________________________________________________________________________________
10.    Stabilita a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Při věcně správném používání nedochází k rozkladu.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Nejsou známy žádné nebezpečné reakce..
Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.
Další údaje:
__________________________________________________________________________________________
11.    Toxikologické informace
Akutní toxicita
-    LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):
-    LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
-    LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):
-    LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
       Subchronická – chronická toxicita: není známa žádná dráždivost na kůži ani na oči
       Senzibilace: Není znám žádný senzibilizující účinek          
       Karcinogenita:
       Mutagenita:
       Toxicita pro reprodukci:
       Zkušenosti u člověka:
       Provedení zkoušek na zvířatech:
    Další údaje: Při odborném zacházení a použití podle určení nemá produkt podle našich zkušeností a  
    informací, které máme k dispozici, žádné zdraví škodlivé účinky.

__________________________________________________________________________________________   
12.    Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy
-    LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):
-    EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):
-    IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):
         Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
     Další údaje: Zamezte vniknutí do spodních či povrchových vod nebo do kanalizace. Ohrožení pitné vody    
     již při úniku malých množství do půdy. Dle informací výrobce: Třída ohrožení vod WGK 2.
 
__________________________________________________________________________________________
13.    Informace o zneškodňování
Způsoby zneškodňování přípravku: Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Nesmí vniknout do kanalizace. Likvidujte dle příslušných předpisů jako nebezpečný odpad. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k  nakládání s nebezpečnými odpady. Kód odpadu: 08 01 11. Kategorie odpadu: N
Způsoby zneškodňování  kontaminovaného obalu: Ani prázdný obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu. Prázdný obal odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Kód odpadu: 15 01 10. Kategorie odpadu: N
Další údaje: Hodnocení dle zákona o odpadech č. 185/2001 a souvisejících  předpisů
__________________________________________________________________________________________
14.    Informace pro přepravu:
Pozemní přeprava:
       ADR/RID:                Třída: :    2   5F  Plyny         Obalová skupina: II
Výstražná tabule: 2.1                   Číslo UN: 1950
Poznámka:  AEROSOLS


Námořní přeprava:                             Třída: 2                       Číslo UN: 1950            
IMDG:                                                Výstražná tabule: 2.1
Látka znečišťující moře: ne                Číslo EMS: F-D, S-U
Technický název: AEROSOLS

Letecká přeprava:                               Třída: 32                       Číslo UN: 1950               
ICAO/IATA:                                      Výstražná tabule: 2.1
Technický název: AEROSOLS
__________________________________________________________________________________________
15.    Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Názvem uvedená látka:
Dle zákona č.356/2003 Sb.a jeho prováděcích předpisů bude přípravek klasifikován jako:

     

R12  Extrémně hořlavý
R66  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

          S2  Uchovávejte mimo dosah dětí
S7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.
S13  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S23  Nevdechujte páry/aerosoly
S24/25  Zamezte styku s kůží a očima
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S43 V případě požáru použijte oxid uhličitý, prášek, písek. "Nikdy nepoužívat vodu"
S46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S51  Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Předlékařská první pomoc:
S26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S28 Při styku s kůží okamžitě omýt velkým množstvím vody a mýdlem.
Při nadýchání par a vzniku nevolnosti dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávání potíží dopravte postiženého na čerstvý vzduch.
 
Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Upozornění: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 500C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.  

Tento výrobek nepodléhá žádné kategorii  VOC

Sušina: ca. 19 % objemových. Obsah organických rozpouštědel: ca 0,60 kg/kg produktu. Obsah celkového organického uhlíku: ca 0,55 kg/kg produktu.

Použitá legislativa ČR:
Zákon č.356/2003 Sb.ve znění zákona č.186/2004 Sb., zákon č.345/2005 Sb., zákon č.434/2005 Sb., Zákon č.222/2006 Sb., Zákon č.125/2005 Sb. ( změna zákonů č.120/2002 Sb. a  č.186/2004 Sb.), Zákon č.86/2002 Sb. v platném znění, Zákon č.254/2001 Sb., Zákon č.185/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy, Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů a souvisejících předpisů v platném znění, Zákon č.258/2002 Sb., Zákon č.460/2005 a související zákony.
Vyhláška č.220/2004 Sb., Vyhláška č.221/2004 Sb. (změny Vyhláška č.109/2005 Sb., Vyhláška č.78/2006 Sb., Vyhláška č.284/2006 Sb.), Vyhláška č.223/2004 Sb., Vyhláška č.231/2004 Sb.(změna Vyhláška č.460/2005 Sb.), Vyhláška č.232/2004 Sb.( změny Vyhláška č.369/2005 Sb.), Vyhláška č.234/2004 Sb., Vyhláška č.427/2004 Sb. Vyhláška č.115/2002 Sb. v platném znění, Vyhláška č.355/2002 Sb., Vyhláška č.381/2001 Sb., Vyhláška č.383/2001 Sb., NV č.178/23001 Sb..

__________________________________________________________________________________________
16.    Další informace vztahující se k látce nebo přípravku
Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou data odpovídající současným technický znalostem. K jeho zpracování byly použity údaje poskytnuté výrobcem. Výrobek smí být použit pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci výrobku.

R věty uvedené v bodech 2 a 3 tohoto BL:

R10 Hořlavý
R12  Extrémně hořlavý
R65  Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže